Tuesday, October 24, 2023

విరితావి,జ్యోతినా,నీతిదా,మాలినీ,గర్భ,శ్రీలాంచలీ,వృత్తము శ్రీలాంచలీ"- వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.

 విరితావి,జ్యోతినా,నీతిదా,మాలినీ,గర్భ,శ్రీలాంచలీ,వృత్తము

                    శ్రీలాంచలీ"- వృత్తము.

                           రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
                                                      జుత్తాడ.

లామా!లీలయ మాలయా!లలనా లయ శ్రీలీలయా!లలితాలయ
                                                                     సుతాలయా!  
యామా లీలయ మానసా !అలి నీలదా!తామోలగా!యలివేణీ విరి
                                                                       తావియా!   
మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలినీ వరాశ్య శీలయా!మాలికా
                                                          సు మనసా యశా!
కామిదాలను దీర్చుమా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!కాలరాత్రి
                                                              శుభదా మనా!

సృజనాత్మక గర్భకవితా శ్రవంతి యందలి అనిరుద్ ఛందము
లోని"-ఉత్కృతి ఛందము.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26.అక్షరములుండును.
యతులు9,19,యక్షరములకు చెల్లును.

1.గర్భగత"-లీలయా"-వృత్తము.

లామా లీలయ మాలయా!
యామా లీలయ మానసా!
మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!
కామిదాలను గూర్చుమా!

అభిజ్ఞాఛందము నందలిఅత్యష్టి ఛందము నందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 8,అక్షరములుండును.

2.గర్భగత"-ఆలయ"-వృత్తము

లలనాలయ శ్రీ లీలయా!
అలి నీలదా తామోలగా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!

అభిజ్ఞా ఛందమునందలి బృహతీ ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 9,అక్షరములుండును.

3,గర్భగత"-లోక్షిప్త"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా!
యలివేణి విరి తావియా!
మాలికా సు మనసా యశా!
కాలధాత్రి శుభదా మనా!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి బృహతీ ఛందము నందలిది
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 9,అక్షరములుండును.

4.గర్భగత"-మానసా"-వృత్తము.

లామా లీలయ మాలయా!లలనా లయ శ్రీ లీలయా!
యామా లీలయ మానసా!అలివేణిదా తామోలగా!
మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలినీ వరాస్య శీలయా!
కామిదాలను దీర్చుమా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!

అణిమా ఛందము నందలి"-అత్యష్టీఛందము.నందలిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరములుండును.
యతి,9,వయక్షరముతో చెల్లును.

5.గర్భగత"-లీలాంచల"-వృత్తము.

లలనాలయ శ్రీ లీలయా!లలితాలయ సుతా లయా!
అలి నీలదా తామోలగా!యలి వేణి విరి తావియా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మాలికా సు మనసా యశా!
కాలముంసుఖాల నింపుమా!కాల రాత్రి శుభదా మనా!

అణిమా ఛందమునందలి ధృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 18,అక్షరములుండును.
యతి 10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

6.గర్భగత"-పుష్పిణీ"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా!లామా లీలయ మాలయా!
యలివేణి విరి తావియా!యామా లీలయ మానసా!
మాలికా సు మనసా యశా!మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!
కాలరాత్రి శుభదా మనా!కామిదాలను దీర్చుమా!

అణిమా ఛందము నందలి"-అత్యష్టి"-ఛందమునందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరములుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

7,గర్భగత"-కావుత"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా! లాలనాలయ శ్రీ లీలయా!
యలివేణి విరి తావియా!అలి నీలదా తామోలగా!
మాలికా సు మనసా యశా!మాలినీ వరాస్య శీలయా!
కాల రాత్రి శుభదా మనా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!

అణిమా ఛందమునందలి"-ధృతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 18,అక్షరములుండును.
యతి19,వయక్షరమునకు చెల్లును.

7,గర్భగత"-లాక్షణీ"-వృత్తము.

లాలనాలయ శ్రీ లీలయా!లామా లీలయ మాలయా!
అలి నీలదా తామోలగా!యామా లీలయ మానసా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మామా లంకృత జ్యోత్స్నయా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!కామిదాలను దీర్చుమా!

అణిమా ఛందము నందలి అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరము లుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

8.గర్భగత"-విరితావి"-వృత్తము.

లలనాలయ శ్రీ లీలయా!లలితాలయ సుతాలయా!లామా లీలయ
                                                                           మాలయా!                
అలి నీలదా తామోలగా!యలి వేణి విరి తావియా!యామా లీలయ
                                                                          మానసా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మాలికా సు మనసా యశా!మామాలంకృత
                                                                  జ్యోత్స్నయా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!కాల రాత్రి శుభదా మనా!కామిదాలను
                                                                    దీర్చుమా!

అనిరుద్ఛందమునందలి ఉత్కృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26,అక్షరములుండును.
యతులు10,19,అక్షరములకు చెల్లును.

9,గర్భగత"-జ్యోత్స్న"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా,లామా లీలయ మాలయా!లలనాలయ శ్రీ
                                                                               లీలయా!
యలివేణి వి18రి తావియా!యామా లీలయ మానసా!అలి నీలదా తా
                                                                             మోలగా!
మాలికా సు మనసా యశా!మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలనీ
                                                                 వరాస్య శీలయా!
కాలరాత్రి శుభధా మనా!కామిదాలను దీర్చుమా!కాలముం సుఖాల
                                                                        నింపుమా!

అనిరుద్ఛందమునందలి ఉత్కృతి ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26,అక్షరములుండును.
యతులు,10,18 అక్షరములకు చెల్లును.

10,గర్భగత"-నీలిదా"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా!లాలనాలయ శ్రీలీలయా!లామా లీలయ
                                                                            మాలయా!
యలివేణి విరి తావియా! అలినీలదా తామోలగా!యామా లీలయ
                                                                             మానసా!
మాలికా సు మనసా యశా!మాలినీ వరాస్య శీలయా!మామాలంకృత
                                                                    జ్యోత్స్ననయా!
కాలరాత్రి శుభదా మనా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!కామిదాలను
                                                                          దీర్చుమా!

అనిరుద్ ఛందమందలి ఉత్కృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు  26,అక్షరములుండును.
యతులు 10,19,యక్షరములు చెల్లును.

11.గర్భగత"-మాలినీ వృత్తము.

లాలనాలయ శ్రీ లీలయా!లామా లీలయ మాలయా!లలితాలయ సుతా
                                                                                       లయా!
అలి నీలదా తామోలగా!యామా లీలయ మానసా!యలి వేణి విరి
                                                                                 తావియా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలికా సు
                                                                         మనసా యశా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!కామిదాలను దీర్చుమా!కాలరాత్రి శుభ దా
                                                                                   మనా!

No comments: