Wednesday, March 15, 2017

27-3-2017 న సాయంత్రం 5 గంటలనుండి కవి సమ్మేళనమునకు ఆహ్వానము.

జైశ్రీరామ్.
స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన హేవళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది ఆగమన సందర్భంగా 
చందానగర్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయప్రాంగణములో 
27-3-2017 న సాయంత్రం 5 గంటలనుండి కవి సమ్మేళనము నిర్వహింపఁబడుచున్నది. 
కవిపుంగవులయిన మీకు ఇదే మా ఆహ్వానం. 

పాల్గొనదలచినవారు 
తమ పేరు, 
చిఱునామా, 
సెల్ నెంబరు, 
తమ mail TD, 
తాము కవిసమ్మేళనములో పఠించఁబోవు కవిత 

chinta.vijaya123@gmail.com కు మరియు 
tadiboyinaramaswamyyadav@gmail.com కు 

25-3-2017 5pm లోపుగా 
మెయిల్ చెయ్యవలసినదిగా తెలియఁజేయడమైనది. 

ఫోన్ నెంబర్.04023026931.

ఇట్లు 
టి.రామస్వామియాదవ్.
జైహింద్.

Friday, March 3, 2017

అగ్నిసూక్తము ప్రతిపదార్థ భావ పద్యానువాదములు . . చింతా రామకృష్ణా రావు.

జై శ్రీరామ్.
 చక్రబంధ అగ్ని సూక్తమ్.
ఋగ్వేదే ప్రథమం మండలమ్ - ప్రథమోష్టకః - ప్రథమోధ్యాయః అనువాకః -1 , సూక్తమ్ - 1 
ఋషిః-మధుచ్ఛందా వైశ్వామిత్రః   దేవతా : అగ్నిః,   ఛన్దః  గాయత్రీ 
అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్విజమ్ హోతారం రత్నధాతమమ్ ||
ప్రతిపదార్థము.  అగ్నిం = అగ్నినిపురోహితం = పురోహితుడినియజ్ఞస్యదేవం = (జీవన) యజ్ఞాన్ని ప్రకాశింపచేసేవానినిఋత్విజమ్ = ఋత్విక్కునుహోతారమ్ = హోతను ( దేవతాశక్తులను ఆహ్వానించే ఋత్విక్కును)రత్నధాతమమ్ = (జీవన యజ్ఞక్రియారూపం ద్వారా వచ్చే) ధర్మజ్ఞానరత్నాలతో పోషించేవాణ్ణిఈళే = నేను ప్రస్తుతిస్తానుమనసా ప్రార్థిస్తాను.
భావము. అగ్నినిపురోహితుడిని; (జీవన) యజ్ఞాన్ని ప్రకాశింపచేసేవానినిఋత్విక్కును;హోతను ( దేవతాశక్తులను ఆహ్వానించే ఋత్విక్కును); (జీవన యజ్ఞక్రియారూపం ద్వారా వచ్చే) ధర్మజ్ఞానరత్నాలతో పోషించేవానినినేను ప్రస్తుతిస్తానుమనసా ప్రార్థిస్తాను.
ఆ. అగ్నినిపురహితునియజ్ఞప్రకాశకు,
నసమ ఋత్విజుని విలసిత హోత
నఖిల ధర్మ జ్ఞాన మమరించి పోషించు
యనిలసఖుని గొలుతు ననుపమగతి.
అగ్ని: పూర్వేభిర్ ఋషి భిరీడ్యో నూతనై రుత ! 
సదేవాన్ ఏమ వక్షతి !!
ప్రతిపదార్థము.  అగ్ని: = అగ్నిపూర్వేభి: ఋషిభీ: = పూర్వీకులైన ఋషులచేతఉత = అంతేగాక;నూతనై: = ఈ కాలపు ఋషులచేత కూడాఈడ్య: = పొగడ్తనంద దగినవాడుస: = ఆ అగ్నిదేవుడు;దేవాన్ = (సృష్టిలోని) దేవతాశక్తులనుఇహ = ఇక్కడకు (ఈ జీవన యజ్ఞానికి)ఆవక్షతి = తీసుకొని రావాలి (అని ఆకాంక్ష).
భావము. అగ్నిపూర్వీకులైన ఋషులచేతఅంతేగాకఈ కాలపు ఋషులచేత కూడా;పొగడ్తనంద దగినవాడుఆ అగ్నిదేవుడ; (సృష్టిలోని) దేవతాశక్తులనుఇక్కడకు (ఈ జీవన యజ్ఞానికి)తీసుకొని రావాలి (అని ఆకాంక్ష).
ఆ. అగ్నిపూర్వ ఋషులు నంతియె కాక యా
ధునిక ఋషుల చేత వినుతయోగ్యు
డట్టి యగ్ని యిచట నమర శక్తులనెల్ల
నమరఁజేయ వలతు యజ్ఞమునకు.
అగ్ని నా రయిమశ్నవత్ పోషమేవ దివే దివే !
యశసం వీర వత్తమమ్ !!
ప్రతిపదార్థము.  అగ్నినా = అగ్ని ద్వారాదివే దివే = ప్రతిరోజూపోషం ఏవ = పుష్టినిస్తూ వికాసాన్ని అందించేవీరవత్ తమం యశసం = విక్రాంతివంతమైనలేక అతిశయ శక్తి వంతులకు తగిన కీర్తిని కలుఁగజేసేరయిం = (పుష్టిరూప) యశోరూప ధనాన్నిఅశ్నవత్ = (సాధకుడు) పొందుతాడు.
భావము. అగ్ని ద్వారాప్రతిరోజూపుష్టినిస్తూ వికాసాన్ని అందించేవిక్రాంతివంతమైన, అతిశయ శక్తి వంతులకు తగిన కీర్తిని కలుఁగజేసే; (పుష్టిరూప) యశోరూపధనాన్ని, (సాధకుడు) పొందుతాడు;
గీ. దినదినంబున పుష్టినందించి వృద్ధి
నందఁజేయు విక్రాంతుల కధిక కీర్తి
కలుఁగ చేయు యశోధనములను బడయు
నగ్ని మూలాన సాధకుఁ డసదృశముగ .
అగ్నేయం యజ్ఞ మధ్వరం విశ్వత: పరిభూరసి !
స ఇద్దేవేషు గచ్ఛతి !!
ప్రతిపదార్థము.  అగ్నీ = హే అగ్నీయం యజ్ఞంఅధ్వరం విశ్వత: పరిభూ: అసి = జయాపజయ భావోద్యేగ హింసకు అతీతమైన ఏ సాధనా (క్రియా) యజ్ఞమార్గాన్ని నువ్వు అన్ని వైపులాచుట్టూ ఉండి (అప్రమత్తంగా పర్యవేక్షిస్తూ) ఉంటావోస: ఇత్ = ఆ క్రియా యజ్ఞమేదేవేషు గచ్ఛతి = దేవతల పరిగణనలోనికి చేర గలదు. దానినే మహాత్ములు మెచ్చకుంటారు.
భావము. హే అగ్నీజయాపజయ భావోద్యేగ హింసకు అతీతమైన ఏ సాధనా (క్రియా) యజ్ఞమార్గాన్ని నువ్వు అన్ని వైపులాచుట్టూ ఉండి (అప్రమత్తంగా పర్యవేక్షిస్తూ) ఉంటావోఆ క్రియా యజ్ఞమేదేవతల పరిగణనలోనికి చేర గలదుదానినే మహాత్ములు మెచ్చకుంటారు.
గీ. జయమునపజయంబను భావచయము మీరి,
సాధనా యజ్ఞ మార్గ సద్బోధ కలిగి
అన్నివైపులనుందువీ వప్రమత్త
తను నదియె యజ్ఞమనిమెత్తు రనిమిషులును.
అగ్నిర్ హోతా కవిక్రతు: సత్యశ్చిత్ర శ్రవస్తమ: !
దేవో దేవేభి రాగమత్ !!
ప్రతిపదార్థము.  హోతా = జ్ఞాన విజ్ఞాన దాతలైన దేవతాశక్తులను పిలిచేవాడుకవిక్రతు: = కవిలాగా సృజనాత్మక శక్తితోనూఉపజ్ఞతోనూసాధన క్రియలను నిర్వహించేవాడుసత్య: = ఎల్లప్పుడూ మార్పుకు అతీతంగా వుండేవాడుచిత్రశ్రవ: తమ: = కంటికి చిత్రమైన కాంతిశక్తినీచెవికి చిత్రమైన నాద శక్తినీ అతిశయంగా అందించేవాడు. వైవిధ్యమైన చిత్ర ధ్వని చిత్రాలకు గొప్ప నెలవు అని పేరెన్నిక గన్నవాడుఅగ్ని: దేవ: = అటువంటి అగ్నిదేవుడుదేవేభి: ఆగమత్ = తనసాటి దైవీశక్తులతో సహా రావాలి.
భావము. జ్ఞానవిజ్ఞాన దాతలైన దేవతాశక్తులను పిలిచేవాడుకవిలాగా సృజనాత్మక శక్తితోనూ,ఉపజ్ఞతోనూసాధన క్రియలను నిర్వహించేవాడుఎల్లప్పుడూ మార్పుకు అతీతంగా వుండేవాడు;కంటికి చిత్రమైన కాంతిశక్తినీచెవికి చిత్రమైన నాద శక్తినీ అతిశయంగా అందించేవాడు. వైవిధ్యమైన చిత్ర ధ్వని చిత్రాలకు గొప్ప నెలవు అని పేరెన్నిక గన్నవాడుఅటువంటి అగ్నిదేవుడుతనసాటి దైవీశక్తులతో సహా రావాలి..
గీ. తలచి జ్ఞానద దేవాళిఁ బిలుచువాఁడు
విసృజనోపజ్ఞసాధనన్వెలుగు క్రియలు
చేయువాఁడునుమార్పులే చేరనతఁడు.
కనులకు  విచిత్ర కాంతిని కలుగఁజేసి,
చెవులకు విచిత్ర నాద సచ్ఛ్రీ స్వశక్తి
కలుగఁ జేసెడి వాడునుఘనతరమగు
వివిధ సచ్చిత్రధ్వని చిత్ర నివహమనగ
పేరుఁ గన్నట్టి వాఁడగ్నిదేవుఁడిపుడు
తనకు సాటైన దేవతాతతులతోడ
వచ్చుగాత నా కడకు తా మెచ్చుగాను.
యదఙ్గ దాశుషే త్వ మగ్నే భద్రం కరిష్యసి ! 
తవేత్తత్ సత్యమఙ్గిర: !!
ప్రతిపదార్థము.  అంగ అగ్నే! అంగిర: = చూడు అగ్ని! (దావాగ్ని అంగారాల్లాగా కోరికలను కాల్చిశమింపజేసే) అంగిరుడా!త్వం = నువ్వుదాశుషే = తాను చేసే కర్మలనన్నింటినీ భగవత్సమర్పణం చేసేవాడికియత్ భద్రం కరిష్యసి = ఏ సుఖ కల్యాణాలను కలిగిస్తావో; తవ ఇత్ = అది నీదేనీకు తగినదేతత్ సత్యం = ఇది ముమ్మాటికీ నిజము.
భావము. చూడు అగ్నీ! దావాగ్ని అంగారాల్లాగా కోరికలను కాల్చిశమింపజేసే ) అంగిరుడా! నువ్వుతాను చేసే కర్మలనన్నింటినీ భగవత్సమర్పణం చేసేవాడికి ఏ సుఖ కల్యాణాలను కలిగిస్తావోఅది నీదేనీకు తగినదేఇది ముమ్మాటికీ నిజము.
గీ. చూడుమగ్నియంగిరుఁడావసుంధరపయి
తాను చేసెడి కర్మలఁ దక్కు ఫలము
భగవదర్పణ చేసెడిభక్తులకిల
నెట్టి కల్యాణములుగూర్తు వట్టివెల్ల
నీవి. నీకిది తగునయ్యనిజము నిజము.
ఉపత్వాగ్నే దివే దివే దోషావస్తర్ ధియా వయం !
మో భరన్త ఏమసి !! 
ప్రతిపదార్థము.  అగ్నే = హే అగ్నీవయం = సాధకులమైన మేముదివే దివే దోషావస్త: = ప్రతీరోజూ రాత్రీ పగలూధియా = బుద్ధిపూర్వకంగా చేసే కర్మలనునమో భరన్త: = నమస్సులతో నింపుతూ (కర్మలను అణుకువతో చేస్తూ)ఉపత్వాఆ ఇమసి = నీ దగ్గరకు చేరుతున్నాము.
భావము. హే అగ్నీ! సాధకులమైన మేముప్రతీరోజూ రాత్రీ పగలూబుద్ధిపూర్వకంగా చేసే కర్మలను;నమస్సులతో నింపుతూ (కర్మలను అణుకువతో చేస్తూ)నీ దగ్గరకు చేరుతున్నాము.
గీ. అగ్నిహోత్రుఁడరేబవలనితరమగు
సాధకులమైన మేము సద్బోధఁ జేసి
యోచనను చేయు కర్మలనొప్ప, వంద
నముల నింపుచు, నిన్ జేరుదుమయకనుమ!
రాజన్త మధ్వరాణాం గోపామృతస్యదీదివిమ్ !
వర్ధమానంస్వే దమే !!
ప్రతిపదార్థము.  (ఓ అగ్ని) రాజన్తం = దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నఅధ్వరాణాం = ఫలాసక్తి అన్న హింసను బహిష్కరించిన యజ్ఞ మార్గాలనుగోపాం = సంరక్షిచేవాడివీఋతస్య = విశ్వనియమాన్నిదీదివిమ్ = బాగా ప్రకాశింపజేసేవాడివీస్వేదమేవర్ధమానం = నిగృహీతమైన,క్రమశిక్షణాయుక్తమైనసాక్షాత్తూ తనదే అయిన సాధన శరీర గృహంలో వర్ధిల్లుతున్నవాడివీ; ( నువ్వు )
భావము. ఓ అగ్నీ! దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నఫలాసక్తి అన్న హింసను బహిష్కరించిన యజ్ఞ మార్గాలను సంరక్షిచేవాడివీవిశ్వనియమాన్ని బాగా ప్రకాశింపజేసేవాడివీనిగృహీతమైన,క్రమశిక్షణాయుక్తమైనసాక్షాత్తూ తనదే అయిన సాధన శరీర గృహంలో వర్ధిల్లుతున్నవాడవీ నువ్వు.
గీ. పృథుఫలాసక్తియన్ హింస విడుచునట్టి
యజ్ఞ దేదీప్యమార్గాలు ప్రజ్ఞఁ గాచు
వాఁడవునువిశ్వనియమమ్మువరలఁ జేయు
వాడవు, నిగృహీతమయినవరలునట్టి
క్రమ సుశిక్షణాయుతమైన తమదెయైన
సాధనశరీర గృహమున మోదమొప్ప
వరలు చున్నట్టివాఁడవు నిరుపమముగ,
వందనము సేతు కృపతోడనందుకొనుము.
స న: పితేవ సూనవేఁ గ్నే సూపాయనోభవ 
సచస్వా న: స్వస్తయే !!
ప్రతిపదార్థము.  పితా ఇవ = తండ్రి వలె (సులువుగా చేరదగిన వాడయినట్టు)సు ఉపాయనోభవ = సులువుగా దరిచేరనిచ్చే వాడివి అగుమున: = మేముమమ్మల్నిస్వస్తయే సచస్వా = భద్రంగా వుండేలాగా మాతో కలిసి వుండుము.
భావము. తండ్రివలె సులువుగా దరిచేరనిచ్చే వాడివి అగుము. మేము భద్రంగా వుండేలాగా మాతో కలిసి వుండుము.
గీ. తండ్రివలె మమ్ము సులువుగా దరికిఁ జేర
నిమ్ముమేము భద్రమ్ముగా యిమ్ముతోడ
నుండ మాతోడ నీవిల నుండుమయ్య.
రామకృష్ణను మన్నించి ప్రేమఁ గనుము.
జైహింద్.