Tuesday, September 4, 2012

మా మంచి మాష్టారు శ్రీ ఏ. గోపాలరావు గారు.

జై శ్రీరామ్.
 మా మంచి మాష్టారు  డా. ఏ. గోపాలరావు గురుదేవులు.
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మా మంచి మాష్టారు శ్రీ ఏ.గోపాలరావుగారికి పాదాభివందనములు.
శ్రీరస్తు                                           శుభమస్తు                           అవిఘ్నమస్తు
శ్రీ గురుభ్యోనమః.
1.కంద గీత గర్భ ఉత్పల మాల.
శ్రీ గురు దేవ మీ చరణ సేవ రహిం గనఁ జాల నేను.స
చ్ఛ్రీఁ గొలుపున్ గదా! సుజన సేవిత పాద! విశుద్ధ చిత్త! స
ద్ధీ గురు వంద్య! ఈ భువి సుధీవర! మీ కృపఁ బొందితేను. భ
వ్యా! గణనన్ సదా సుజన పాల! నమస్కృతి శుభ్ర తేజసా!

౧.ఉత్పల గర్భస్థ కందము:-
గురు దేవ మీ చరణ సే
వ రహిం గనఁ జాల నేను. సచ్ఛ్రీఁ గొలుపున్.
గురు వంద్య! ఈ భువి సుధీ
వర! మీ కృపఁ బొందితేను. భవ్యా! గణనన్. 

౨.ఉత్పల గర్భస్థ గీతము:-
చరణ సేవ రహిం గనఁ జాల నేను. 
సుజన సేవిత పాద! విశుద్ధ చిత్త!  
భువి సుధీవర! మీ కృపఁ బొందితేను. 
సుజన పాల! నమస్కృతి శుభ్ర తేజ!

2.ద్విపద - మత్త కోకిల - కంద గర్భ సీసము:-
ఓ దయామయ! జ్ఞాన మొప్పుగ నుండగా - మది నెంచుచున్, గురు మాన్య తమరు
బోధఁ గొల్పిరి మాదు పుణ్యము పొంగఁగా! - సుజనాళిలో మేము శోభిలంగ!
మీ దయాశ్రయ మేధ మేదిని మిన్నగా  - గన నొప్పునే కద! వినుతముగను.
మీదు పాద యుగంబు మిన్నగు మేలు కొల్తుము దేవరా! గోప ప్రముఖ నామ!
గీ:-
ప్రముఖ గురు దేవ మీ దయ యమలము తమ
జ్ఞాన సుధ మహాద్భుతమగును గాదె! మహిని.
సుజనులు పొగడన్ దమ బోధ సులభ గతిని
ముదముగ కనంగ నగునయ! మురియుచునిల.

౧.సీస గర్భస్థ ద్విపద:-
ఓ దయామయ! జ్ఞాన మొప్పుగ నుండ  
బోధఁ గొల్పిరి మాదు పుణ్యము పొంగ! -  
మీ దయాశ్రయ మేధ మేదిని మిన్న!  
మీదు పాద యుగంబు మిన్నగు మేలు! 

౨.సీస గర్భస్థ మత్తకోకిల:-
ఓ దయామయ! జ్ఞాన మొప్పుగ నుండగా  మది నెంచుచున్,
బోధఁ గొల్పిరి మాదు పుణ్యము పొంగగా! - సుజనాళిలో!
మీ దయాశ్రయ మేధ మేదిని మిన్నగాఁ  - గన నొప్పునే !  
మీదు పాద యుగంబు మిన్నగు మేలు కొల్తుము దేవరా!

౩.సీస గర్భస్థ కందము:-
ప్రముఖ గురు దేవ మీ దయ 
యమలము తమ జ్ఞాన సుధ మహాద్భుతమగును గా 
దె! మహిని. సుజనులు పొగడన్ 
దమ బోధ సులభ గతిని ముదముగ కనంగన్ !

3. నిరోష్ఠ్య ఆట వెలది:-
సరస! సకల శాస్త్ర సాన్నిధ్య సహృదయ! 
రస జగాన శిష్య రాజి నునిచి,
జగతి కీర్తి నెదిగి చక్కగా నిలిచిన
జ్ఞాన దాన నిరత! జయ నిధాన!

4. శ్రీ చక్ర బంధ తేట గీతి:-
సకల పూజిత శ్రీ కవి చంద్ర భాస !  
ధరణి దేవుఁడ శ్రీకర ధర్మ మోద !
విశ్వ కవి శేవ్య శ్రీ గోప వేద్య నామ !  
సవిధ సేవిత సత్పద సామ భాస !


5. చతురంగ బంధ కందము:-  ( గురువరు - పదములు - సుకవికి - వరములు )
సుమ సమ మృదుల వర గురు ప
దములు ఘన రుచిని వరలు బుధ వరులు నవనిన్
తమ పదవికి విజయ మొదవు. 
తమ కవితలు ముదము వసుధ తనరును సతమున్.


6. నక్షత్ర బంధ కందము:- ( సుగుణ వర వందనములు )
సుమ సహృదయ! మనమున ప్రా
ణముగా మములన్ నిలుప తనర కవిసత్ వం
శము దయఁ గని గుర్తించిరి
నమనమున విభవ! ప్రణతులు నయ వంశ శశీ!

7. క:- గురువర! మీ పాదాబ్జము
లరసి కొలువ కవిత ధార లసదృశ రీతిన్
పొరలుచు వచ్చును. నిజమిది.
కరుణనుఁ గను మిమ్ముఁ బోలు ఘను లిలఁ గలరే!

8. క:- దోషము లున్నను సైచెడి
మీ సము లెవరయ్య భువిని? మేల్తరమగు మీ
ధ్యాసను కలిగినవా రిల
భూషణులగు భారతికిని. పూజింపఁ బడున్.
స్వస్తి.
ఇట్లు
మీ ప్రియ శిష్యుఁడు 
చింతా రామ కృష్ణా రావు.
ఇందలి చిత్రకవితలకు చిత్రములు నిర్మించి పద్యముల నమర్చి సహకరించిన చిరంజీవి లంక రవీంద్ర కు నా అభినందనలు తెలియ జేసుకొనుచున్నాను.
జైహింద్.
జైహింద్.

మా మంచి మాష్టారు శ్రీమాన్ మానాప్రగడ శేషశాయి.

జైశ్రీరామ్.
శ్రీ మంగళంపల్లికి ఎడమవైపున శ్రీ మానా ప్రగడశేషశాయి గురువులు.
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా గురు దేవులకు సుమనర్నమస్సులు.హృదయ పూర్వక అభినందనలు.
సాహితీ బంధువులారా! 
వారికి ఇదివర్కు భక్తి పారవశ్యముతో చేయుచున్నపాదాభివందనములు ఈ సుభ సందర్భములో మరల ప్రకటిస్తున్నాను.

శ్రీరస్తు.                         శుభమస్తు.                    అవిఘ్నమస్తు.
శ్రీమాన్ మానాప్రగడ శేషశాయి శ్రీ గురు చరణములకు
మీ శిష్య పరమాణువు చింతా రామ కృష్ణా రావు
భక్తి పారవశ్యముతో చేయుచున్న
పాదాభివందనములు.
శా:- శ్రీనాధాది కవుల్ ధరా తలమునన్ శ్రీ శేషశాయే యనన్
మానాప్రగ్గడ శేష శాయి గురుసమ్మాన్యా! కృపన్ గల్గిరే!
జ్ఞానాంభోధి ప్రసన్నభాస్కర! మహా జ్ఞానామృతాంశల్ సదా
ప్రాణంబై ప్రణవంబునౌచు వెలయన్ భాగ్యంబుగాఁ గొల్పిరే!

చ:- గురువర! మీ మహాద్భుత సుగోచర మయ్యెడి జ్ఞాన దీప్తి మా
వరగుణ వృద్ధి కారణము. భాగ్య నిధానము. భవ్య బోధయున్.
సరి యెవరయ్య మీకిలను సద్గుణ గణ్యులలోన నెన్నగా.
కరములు మోడ్చి మ్రొక్కెదను గౌరవమొప్పగ, జ్ఞాన భాస్కరా!

చ:- మధుర వచస్వి! మీ మృదుల మంజుల గాత్ర విశేషమేమొ! మా
యెదలును పల్లవించినవి. ఏమని చెప్పుదు మీదు ప్రేమ! వా
ఙ్నిధి లభియించె మాకు. మహనీయుల దర్శన భాగ్యమబ్బె. మీ
సదమల దివ్య మానసము సారథియై నడిపించె మమ్ములన్.

కంద గీత గర్భ చంపక మాల:-
వర మధుస్రావమై, అమృత వారిధియై, శుభమై రహించు శ్రీ
చరణ నుతిన్ సదా సకల సత్పరివర్తనఁ జక్క జేయుచున్,
పర సుధనంబు గా కవిత పార, ధరన్ నను గౌరవించ్రి. ప్రాక్
సరస కవీ! సదా తమరి సన్నుత దీవన తప్పదెందునన్!

చంపక గర్భస్థ గీతము:-
అమృత వారిధియై, శుభమై రహించు
సకల సత్పరివర్తనఁ జక్క జేయు
కవిత పార, ధరన్ నను గౌరవించ్రి.
తమరి సన్నుత దీవన తప్పదెందు.

చంపక గర్భస్థ కందము:-
మధుస్రావమై, అమృత వా
రిధియై, శుభమై రహించు శ్రీచరణ నుతిన్
సుధనంబుగా కవిత పా
ర, ధరన్ నను గౌరవించ్రి, ప్రాక్ సరస కవీ!

శ్రీ చక్ర బంధ తేటగీతి:-
వరద పాండిత్య! శ్రీ యుత! వాఙ్నిధాన!
లక్ష్య వరదుఁడ! శ్రీ కర! లక్షణాది
సిద్ధిఁ గొలిపితే! శ్రీ వరసిద్ధి రామ
వరలఁ జేసితి నన్నంది వామ దేవ!

చ"తురంగ"గతి బంధ కందము:- ( గురువరు - వదనము - భవభయ హరణము )
సునిశిత పదముల తగు వివ
రణముగ గురువుల శరణు నర వరులు మహతిన్
కనవలె నుయభ సుఫలదము
లనవరతము నయము శుభము లది యిడును తగన్. 


నక్షత్ర బంధ కందము:- ( సుజనవర - శేషశయన )
సుధ నభిషవ వశ వర! జ్ఞా
న ధనా! నయ బోధనను తనర కొలుపన్ శే
షి ధిషణ! భూమిజ దేవ! వి
శదమయ సుకవివర గణన. జన శేఖరుఁడా!

చ:- శుభమగు గాక దివ్య పరిశోభిత మూర్తికి జ్ఞాన దీప్తికిన్,
శుభమగు గాక పూజ్య రవి శోభలు గాంచిన పుణ్య మూర్తికిన్,
శుభమగు గాక శిష్య గణ శోభిత సద్గురు భవ్య కీర్తికిన్, 
శుభమగు గాక పుణ్య పరిశోభిత సత్కవి శేష శాయికిన్.
  
మంగళం                                                                   మహత్
శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ
ఇట్లు,
మీ శిష్య పరమాణువు
చింతా రామ కృష్ణా రావు.
హైదరాబాదు.
తేదీ.05 - ౦9 - 2012.
http://andhraamrutham.blogspot.com
సెల్.నెంబరు:- 9247238537.
జైహింద్.

మా మంచి హిందీ మాష్టారు శ్రీ తమ్మిశెట్టి అప్పారావు.

జై శ్రీరామ్.
అలనాటి్ మా హిందీ భాషాబోధనోపాధ్యాయిలు
శ్రీ తమ్మిశెట్టి అప్పారావు గారు.
ఆర్యులారా!
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా యావత్ ఉపాధ్యాయ లోకానికి అభినందనలు తెలియ జేస్తున్నాను.
నేను విశాఖపట్టణం జిల్లా, యస్. రాయవరం గ్రామంలో 1961 - 62  నుండి 1966 - 67 వరకు ఉన్నత పాఠశాలలో యస్సెస్సెల్సీ వరకూ చదువుకొన్నాను.
ఆ రోజులలో మాకు హిందీ భాషా బోధకులుగా శ్రీ తమ్మిశెట్టి అప్పారావు మాష్టారు ఉండే వారు. ప్రస్తుతము వారు విశ్రాంతి తీసుకొని అదే గ్రామంలో ఉంటున్నారు.
వారి భాషా బోధనావిధానము, అంకిత భావముతో పని చేయుట, అత్యద్భుతమైన క్రమశిక్షణ, మున్నగు లక్షణాలు ఆనాడు మాకు మార్గదర్శకాలయ్యాయి. ఆ నాడు పడిన ఆ బీజాలే మమ్మల్ని సమాజంలో చక్కని నడవడికతో వృత్తిపట్ల అంకిత భావంతో ప్రజలతో మమేకమైస్నేహ భావంతో ప్రవర్తిల్లేలాగ చేసాయి.
మా మంచి మాష్టారుగా చెప్పుకొనేవారిలో మాకు ఈ హిందీ మాష్టారు ఒకరుగా చెప్పుకోడానికి గర్వపడుతున్నాను. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా వారికి నా హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియఁ జేస్తున్నాను.
నమస్తే.
జైహింద్.

మా మంచి మాష్టారు.రచన :- శ్రీ పుల్లెల శ్యామ్.


జై శ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
సెప్టెంబరు మాసం ఐదవ తేదీన ఉపధ్యాయ దినోత్సవము సందర్భముగా శ్రీ పుల్లెల శ్యామ్ రచించిన మా మంచి మాష్టారు  వ్యాసము చదువ వలసినదిగా మనవి. 

అవి నేను హనుమకొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న రోజులు. ఇంచుమించుగా కాలేజీలోని మాస్టారులందరూ క్లాసులో చెప్పవలసిన పాఠాలను ట్యూషన్ పేరిట ఇంట్లో చెప్పి డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్న రోజులు. మాకు శ్రీహరి అనే ఒక లెక్చరరు గారు రసాయనిక శాస్త్రమును చెప్పేవారు. చాలా నిజాయితీ గల మనిషి. ప్రభుత్వ కళాశాలకి వచ్చే విద్యార్ధులందరికీ ట్యూషన్లకు వెళ్లే స్థోమత ఉండదనీ అందుకని కాలేజీలోనే వాళ్ళకు చదువు నేర్పాలని నమ్మేవారు. తను ట్యూషన్లు చెబితే ధనాశ పెరిగి కళాశాలలో పాఠాలుచెప్పడానికి అడ్డువస్తుందని, ట్యూషన్లు చెప్పేవారు కాదు. ప్రభుత్వ కళాశాలలో లెక్చరర్లు రోజూ క్లాసుకు వచ్చి పాఠాలు చెప్పడం చాలా అరుదైన విషయం. అటువంటిది, తను రోజూ వచ్చి పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా, కాలేజి ప్రిన్సిపాలు గారిదగ్గర తాళాలు తీసికుని, శని ఆదివారాలలో కూడా ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్ధులకు రసాయన శాస్త్రము బోధించేవారు. చాలా ఓపికగా అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికీ విసుగుపడకుండా సమాధానాలు చెబుతూ చాలా ప్రణాలికగా క్లాసుని నడిపేవారు. ఆయనకు పాఠాలు చెప్పడములో ఎంత శ్రద్ధ ఉండేదంటే, ఆయనకు ఒకసారి ఒక వారం రోజులపాటు విపరీతమైన జ్వరము వచ్చినా,  ఇంజినీరింగు ఎంట్రన్సు దగ్గరకి వస్తోంది కాబట్టి క్లాసులు చాలా ముఖ్యమని, మేము వద్దంటున్నా వినకుండా, క్లాసులకి వచ్చి పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా, శని ఆదివారాలు కూడా వచ్చి మాకు రివ్యూ చేసారు. అయితే ఇంజినీరింగు కోచింగుల మోజులో పడి ఈయన చెప్పే ఉచిత క్లాసులకు చాలామంది వచ్చేవారు కాదు. ఆయన ఎంత బాగా చెప్పేవారంటే, శని ఆది వారాలలో వచ్చే మా అయిదుగురిలో ముగ్గురకు మంచి ర్యాంకు వచ్చి, REC (now it's called NIT, Warangal)లో సీటు వచ్చింది. నాకు ఇంజినీరింగు ఎంట్రన్సులో, కెమిస్ట్రీలో, 50 కి 45 మర్కులు వచ్చాయి. తద్వారా నేను ఇంజినీరునయ్యి జీవితంలో స్థిరపడడానికి కారణం మా శ్రీహరి మాస్టారేనని నా ప్రగాఢ నమ్మకం.

ఇంతకీ ఈ శ్రీహరి మాస్టారు ఎవరో కాదు, TDP ద్వార ఎన్నికయి, మొదట MLAగా తరువాత ఒక మినిస్టరుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సేవలందించిన కడియం శ్రీహరి గారు. మొదట ఆయన రాజకీయాలలోకి దిగినప్పుడు ఆశ్చర్యము, కొద్దిగా బాధ కలిగినా, అటువంటి నిజాయితీపరుడు మంత్రి పదవిలో ఉండడం మూలంగా, రాష్ట్రానికి కొంచమైనా మేలు జరిగిందని నా అభిప్రాయం. ఉపాధ్యాయుల దినము సందర్భంగా మీ శ్రీహరి మాష్టారును తలుచుకోవటం నా కనీస విధిగా భావిస్తున్నాను. అయితే ఇంటర్మీడియట్ తరువాత ఆయనను మళ్ళి కలవడం కుదరలేదు. ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక సారి కలవడానికి వెళ్ళాను గాని బంట్రోతు పూజారి వరమియ్యలేదు. ఈసారి భారతదేశం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను.
 
కం//
కడియం శ్రీహరి మాస్టరు,
బడిలో మీర్నేర్పినట్టి పాఠము లన్నీ
ఇడెనయ చక్కని ర్యాంకును
కడు ప్రణతులు మీకు దయను గైకొనుమయ్యా

భవదీయుడు,
పుల్లెల శ్యామసుందర్.
చదివిరి కదండీ! మరి మీ మంచి మాష్టారు వ్యాసం వ్రాసి పంపకుండా ఉండ గలరా? మరెందుకు ఆలస్యం? పంపొంచేయండి.
నమస్తే.
జైహింద్.