Monday, January 1, 2024

శ్రీ యాదద్రి లక్ష్మీ నారసింహ శతకమున 1వ పద్యము.

 

జైశ్రీరామ్.

శ్రీయాదాద్రి లక్ష్మీనృసింహస్వామి వారికి అష్టోత్తరశత నామాంచిత పద్యపుష్పార్చన.

1.  ఓం నారసింహాయ నమః.

చంపకమాల వృత్త గర్భ సీసము.

అగణిత భవ్యదేహశుభుఁడైన మహేశ్వ -  శ్రీగణేశులన్సుశ్రవణుని,

జగమును నిల్పు మా జనని సన్నుత భార - తిశ్రీరమాసతిన్దీక్షఁ గొలుతు,

బ్రగణిత రాఘవున్పరమ పావన సత్క - వి వ్రాతమున్లసత్ విశ్వ జనుల,

జగతికి వెల్గులౌ సుగుణసాంద్రుల నంచి -   ప్రేమఁ గొల్చెదన్తలచి మదిని.

గీ. బంధ బహుఛంద సీసముల్ వరలఁ గొలుప - వీర నరసింహ శతకంబు *నారసింహ*

భక్త జన పోషభవశోషపాపనాశ! - శ్రితజనోద్భాసయాదాద్రి శ్రీనృసింహ!

1 సీస గర్భస్థ చంపకమాల వృత్తము.. ( .. యతి 11)

అగణిత భవ్యదేహశుభుఁడైన మహేశ్వ -  శ్రీగణేశులన్

జగమును నిల్పు మా జనని సన్నుత భార - తిశ్రీరమాసతిన్

బ్రగణిత రాఘవున్పరమ పావన సత్క - వి వ్రాతమున్

జగతికి వెల్గులౌ సుగుణసాంద్రుల నంచి -   ప్రేమఁ గొల్చెదన్

భావము.

భక్తులను పోషించువాఁడా! భవబంధములను నశింపఁజేయువాఁడా పాపమును నశింపఁజేయువాఁడా! ఆశ్రిత జనమున ప్రకాశించువాఁడా!   యాదాద్రివాసుఁడవైన లక్ష్మీ నారసింహా! పొగడ శక్యముకాని గొప్ప దేహము కలవాఁడా! వీర నరసింహ! శతకము అనేక ఛందములు గర్భితములై వరలు గొలుపు నిమిత్తము శుభములను కలిగించు శ్రీ మహేశ్వరులను, సుశ్రవణుఁడయిన గణపతి దేవులను, సృష్టిని నిలిపెడి నా తల్లి శారదాంబనుమంగళస్వరూపిణియైన లక్ష్మీదేవిని, సాటి లేనిదైన పార్వతీ మాతను దీక్షతో కొలిచెదను, మిక్కిలి పొగడఁ బడు శ్రీరాముని, గొప్ప పావన మూర్తులైన సత్కవుల సమూహమును, విశ్వమందలి సజ్జనులను, లోకమునకే వెలుఁగుగానున్న మంచిగుణములు కలవారినినా మదిలో తలచి తగిన విధముగా ప్రేమతో కొలిచెదను.

జైహింద్.

Tuesday, October 24, 2023

విరితావి,జ్యోతినా,నీతిదా,మాలినీ,గర్భ,శ్రీలాంచలీ,వృత్తము శ్రీలాంచలీ"- వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.

 విరితావి,జ్యోతినా,నీతిదా,మాలినీ,గర్భ,శ్రీలాంచలీ,వృత్తము

                    శ్రీలాంచలీ"- వృత్తము.

                           రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
                                                      జుత్తాడ.

లామా!లీలయ మాలయా!లలనా లయ శ్రీలీలయా!లలితాలయ
                                                                     సుతాలయా!  
యామా లీలయ మానసా !అలి నీలదా!తామోలగా!యలివేణీ విరి
                                                                       తావియా!   
మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలినీ వరాశ్య శీలయా!మాలికా
                                                          సు మనసా యశా!
కామిదాలను దీర్చుమా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!కాలరాత్రి
                                                              శుభదా మనా!

సృజనాత్మక గర్భకవితా శ్రవంతి యందలి అనిరుద్ ఛందము
లోని"-ఉత్కృతి ఛందము.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26.అక్షరములుండును.
యతులు9,19,యక్షరములకు చెల్లును.

1.గర్భగత"-లీలయా"-వృత్తము.

లామా లీలయ మాలయా!
యామా లీలయ మానసా!
మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!
కామిదాలను గూర్చుమా!

అభిజ్ఞాఛందము నందలిఅత్యష్టి ఛందము నందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 8,అక్షరములుండును.

2.గర్భగత"-ఆలయ"-వృత్తము

లలనాలయ శ్రీ లీలయా!
అలి నీలదా తామోలగా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!

అభిజ్ఞా ఛందమునందలి బృహతీ ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 9,అక్షరములుండును.

3,గర్భగత"-లోక్షిప్త"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా!
యలివేణి విరి తావియా!
మాలికా సు మనసా యశా!
కాలధాత్రి శుభదా మనా!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి బృహతీ ఛందము నందలిది
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 9,అక్షరములుండును.

4.గర్భగత"-మానసా"-వృత్తము.

లామా లీలయ మాలయా!లలనా లయ శ్రీ లీలయా!
యామా లీలయ మానసా!అలివేణిదా తామోలగా!
మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలినీ వరాస్య శీలయా!
కామిదాలను దీర్చుమా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!

అణిమా ఛందము నందలి"-అత్యష్టీఛందము.నందలిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరములుండును.
యతి,9,వయక్షరముతో చెల్లును.

5.గర్భగత"-లీలాంచల"-వృత్తము.

లలనాలయ శ్రీ లీలయా!లలితాలయ సుతా లయా!
అలి నీలదా తామోలగా!యలి వేణి విరి తావియా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మాలికా సు మనసా యశా!
కాలముంసుఖాల నింపుమా!కాల రాత్రి శుభదా మనా!

అణిమా ఛందమునందలి ధృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 18,అక్షరములుండును.
యతి 10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

6.గర్భగత"-పుష్పిణీ"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా!లామా లీలయ మాలయా!
యలివేణి విరి తావియా!యామా లీలయ మానసా!
మాలికా సు మనసా యశా!మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!
కాలరాత్రి శుభదా మనా!కామిదాలను దీర్చుమా!

అణిమా ఛందము నందలి"-అత్యష్టి"-ఛందమునందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరములుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

7,గర్భగత"-కావుత"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా! లాలనాలయ శ్రీ లీలయా!
యలివేణి విరి తావియా!అలి నీలదా తామోలగా!
మాలికా సు మనసా యశా!మాలినీ వరాస్య శీలయా!
కాల రాత్రి శుభదా మనా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!

అణిమా ఛందమునందలి"-ధృతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 18,అక్షరములుండును.
యతి19,వయక్షరమునకు చెల్లును.

7,గర్భగత"-లాక్షణీ"-వృత్తము.

లాలనాలయ శ్రీ లీలయా!లామా లీలయ మాలయా!
అలి నీలదా తామోలగా!యామా లీలయ మానసా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మామా లంకృత జ్యోత్స్నయా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!కామిదాలను దీర్చుమా!

అణిమా ఛందము నందలి అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరము లుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

8.గర్భగత"-విరితావి"-వృత్తము.

లలనాలయ శ్రీ లీలయా!లలితాలయ సుతాలయా!లామా లీలయ
                                                                           మాలయా!                
అలి నీలదా తామోలగా!యలి వేణి విరి తావియా!యామా లీలయ
                                                                          మానసా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మాలికా సు మనసా యశా!మామాలంకృత
                                                                  జ్యోత్స్నయా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!కాల రాత్రి శుభదా మనా!కామిదాలను
                                                                    దీర్చుమా!

అనిరుద్ఛందమునందలి ఉత్కృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26,అక్షరములుండును.
యతులు10,19,అక్షరములకు చెల్లును.

9,గర్భగత"-జ్యోత్స్న"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా,లామా లీలయ మాలయా!లలనాలయ శ్రీ
                                                                               లీలయా!
యలివేణి వి18రి తావియా!యామా లీలయ మానసా!అలి నీలదా తా
                                                                             మోలగా!
మాలికా సు మనసా యశా!మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలనీ
                                                                 వరాస్య శీలయా!
కాలరాత్రి శుభధా మనా!కామిదాలను దీర్చుమా!కాలముం సుఖాల
                                                                        నింపుమా!

అనిరుద్ఛందమునందలి ఉత్కృతి ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26,అక్షరములుండును.
యతులు,10,18 అక్షరములకు చెల్లును.

10,గర్భగత"-నీలిదా"-వృత్తము.

లలితాలయ సుతాలయా!లాలనాలయ శ్రీలీలయా!లామా లీలయ
                                                                            మాలయా!
యలివేణి విరి తావియా! అలినీలదా తామోలగా!యామా లీలయ
                                                                             మానసా!
మాలికా సు మనసా యశా!మాలినీ వరాస్య శీలయా!మామాలంకృత
                                                                    జ్యోత్స్ననయా!
కాలరాత్రి శుభదా మనా!కాలముం సుఖాల నింపుమా!కామిదాలను
                                                                          దీర్చుమా!

అనిరుద్ ఛందమందలి ఉత్కృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు  26,అక్షరములుండును.
యతులు 10,19,యక్షరములు చెల్లును.

11.గర్భగత"-మాలినీ వృత్తము.

లాలనాలయ శ్రీ లీలయా!లామా లీలయ మాలయా!లలితాలయ సుతా
                                                                                       లయా!
అలి నీలదా తామోలగా!యామా లీలయ మానసా!యలి వేణి విరి
                                                                                 తావియా!
మాలినీ వరాస్య శీలయా!మామాలంకృత జ్యోత్స్నయా!మాలికా సు
                                                                         మనసా యశా!
కాలముం సుఖాల నింపుమా!కామిదాలను దీర్చుమా!కాలరాత్రి శుభ దా
                                                                                   మనా!

Monday, October 23, 2023

లాక్షణ్యధీ,లోక్షిప్త,రత్నాకరీ,లోలాంచలీ,లాలయా,,గర్భ శ్రీరంగధీ వృత్తము శ్రీరంగధీ వృత్తము. రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.

లాక్షణ్యధీ,లోక్షిప్త,రత్నాకరీ,లోలాంచలీ,లాలయా,,గర్భ శ్రీరంగధీ వృత్తము శ్రీరంగధీ వృత్తము.  

రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.  జుత్తాడ.

లాలీ లాలలయోల శ్రీ  లాలాంబుధీ లోలయా ప్రియా లక్ష్మీమానసా వాసయా!
లాలీ లోల లయానుకరీ!లాలీలయా లోలతా లతా!లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!
లోలా లాలిత పుష్పగళీ!లోలాంచలా ఘ్రాణ నాసికా!లోక్షిప్తార్ద్ర రత్నాంకరీ!
లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!లాలించి కాపాడవే రమా!లాక్షణ్య సు శ్రీలాంచలీ!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతి యందలి అనిరుద్ఛందమందలి
ఉత్కృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.యతులు10,18,యక్షరములు.
పాదమునకు 26.అక్షరములుండును.

1.గర్భగత"-లాలీల"-వృత్తము

లాలీలాల లయోలయశ్రీ!
లాలీ లోల లయాను కరీ!
లోలా లాలిత పుష్ప గళీ!
లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!

అభిజ్ఞా ఛందాంతర్గత బృహతీ ఛందము నందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 9,అక్షరములుండును.

2.గర్భగత"-లాలాంబుధీ"-వృత్తము.

లాలాంబుధీ లోలయా ప్రియా!
లాలీలోలయా లోలతా లతా!
లోలాంచలాఘ్రాణ నాసికా!
లాలించి కాపాడవే!రమా!

అభిజ్ఞా ఛందాంతర్గత"-బృహతీఛందము నందలిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 9,అక్షరములుండును.

3.గర్భగత"-మానసా"-వృత్తము.

లక్ష్మీ మానసా వాసయా!
లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!
లోక్షిప్తార్ద్ర రతానాంకురీ!
లాక్షణ్యా సు శ్రీ లాంచలా!

అభిజ్ఞా ఛందాంతర్గత"-అను ష్టుప్ ఛందమందలిధి
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 8 అక్షరములుండును

4.గర్భగత"-లోలయా"-వృత్తము.

లాలీలాల లయోలయ శ్రి!లాలాంబుధీ లోలయా ప్రియా!
లాలీ లోల లయాను కరీ!లాలీలయా లోలతా!లతా!
లోలా లాలిత పుష్ప గళీ!లోలాంచలా ఘ్రాణ నాసికా!
లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!లాలించి కాపాడవే!రమా!

అణిమా ఛందాంతర్గత"-ధృతి ఛందమందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 18,అక్షరములుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

5.గర్భగత"-లోలతా"-వృత్తము.

లాలాంబుధీ లోలయా ప్రియా!లక్ష్మీ మాన సావాసయా!
లాలీయా!  లోలతా లతా!లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!
లోలాంచ లాఘ్రాణ నాసికా!లోక్షి ప్తార్ద్ర రత్నాంకురీ!
లాలించి కాపాడవే!రమా!లాక్షణ్యా సు శ్రీలాంచలీ!

అణిమా ఛందాంతర్గత అత్యష్టి"-ఛందమందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 17,అక్షరములుండును.
యతి10,వయక్షరమునకు చెల్లును.

6.గర్భగత"-వాతపా"-వృత్తము.

లక్ష్మీ మానసా వాసయా!లాలీలాల లయోలయశ్రీ!
లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!లాలీ లోల లయాను కరీ!
లోక్షిప్తార్ద్ర  రత్నాంకురీ! లోలా లాలిత పుష్ప గళీ!
లాక్షణ్యాంసు శ్రీలాంచలీ!లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!

అణిమా ఛందాంతర్గత"-అత్యష్టీఛందము నందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు 17,అక్షరములుండును.
యతి 9 వయక్షరమునకు చెల్లును.

7.గర్భగత"-పుష్పకా"-వృత్తము.

లక్మీ మానసా వాసయా!లాలాంబుధీ లోలయా ప్రియా!
లాక్షణ్యాంబధీ సోమకా!లాలీలయా లోలతా లతా!
లోక్షి ప్తార్ద్ర రత్నాంకురీ!లోలాంచలాఘ్రాణ!నాసికా!
లాక్షణ్యాంసు శ్రీలాంచలీ!లాలించి కాపాడవే!రమా!

అణిమా ఛందాంతర్గత"'-అత్యష్టీ ఛందమందలిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 17,అక్షరములుండును.
యతి 9 వ యక్షరమునకు చెల్లును.

8,గర్భగత"-లాక్షణ్యధీ"-వృత్తము

లాలాంబుధీ లోలయా ప్రియా!లాలీ లోలలయోలయ శ్రీ!
లాలీ ల యా లోలతా లతా!లాలీ లోల లయాను కరీ!
!లోలాంచ లాఘ్రాణ నాసికా!లోలా లాలిత పుష్ప గళీ!
లాలించి కాపాడవే!రమా!లాలయా మసి లాక్షణ్యధీ!

అజిమా ఛందాంతర్గత"-ధృతి ఛందమంథలిది
ప్రాసియమము కలదు.పాదమునకు 18,అక్షరము లుండును.
యతి10,వయక్షరమునకు చెల్లును.

9,గర్భగత"-లోక్షిప్త"-వృత్తము.

లాలీలాంబుధి లోలయా ప్రియా!  లక్ష్మీ మానసావాసయా!లాలీలాల
                                                                         లయోలయశ్రీ!
లాలీలయా లోలతా లతా!లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!లాలీ లోల లయానుకరీ!
లోలాంచ లాఘ్రాణ నాసికా!లోక్షి ప్తార్ద్ర రత్నాంకురీ!లోలా లాలిత పుష్ప గళీ!
లాలించి కాపాడవే!రమా!లాక్షీలాం సు శ్రీలాంచలీ!లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!

అనిరుద్ ఛందాంతర్గత"-ఉత్కృతి"-ఛందము నందలిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 26,అక్షరములుండును.
యతులు10,19 అక్షరములకు చెల్లును.

10,గర్భగత"-రత్నాకరీ"-వృత్తము.

లక్ష్మీ మానసా వాసయా!లాలీలాల లయోలయ శ్రీ!లాలాంబుధీ లోలయా!
                                                                                         ప్రియా!
లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!లాలీలోల లయాను కరీ!లాలీలయా లోలతా!లతా!
లోక్షిప్తార్ద్ర రత్నాంకురీ!లోలా లాలిత పుష్పగళీ!  లోలాంచలా ఘ్రాణ నాసికా!
లాక్షణ్యాం సు శ్రీలాంచలీ!లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!లాలించి కాపాడవే!రమా!

అనిరుద్ ఛందాంతర్గత"-ఉత్కృతి ఛందమునందలిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 26,అక్షరములుండును.
యతులు9,18 అక్షరములకు చెల్లును.

11.గర్భగత"-లోలాంచలీ"-వృత్తము.

లక్ష్మీ మానసా వాసయా!లాలాంబుధీ లోలయా!ప్రియా!లాలీలాల లయో
                                                                                         లయశ్రీ!
లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!లాలీలయా!లోలతా లతా! లాలీలోల లయానుకరీ!
లోక్షిప్తార్ద్ర రత్నాంకురీ!లోలాంచలాఘ్రాణ నాసికా!లోలా లాలిత పుష్ప గళీ!
లాక్షణ్యాసుశ్రీలాంచలీ!లాలించి కాపాడవే!రమా!లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!

అనిరుద్ఛందాంతర్గత"-ఉత్కృతి ఛందము నందలిది.
ప్రాస నియమము కలదు .పాదమును 26.అక్షరములుండును.
యతులు; 9,18,అక్షరములకు చెల్లును.

12,గర్భగత"-లాలయా"-వృత్తము.

లాలాంబుధీ లోలయా ప్రియా!లాలీలాల లయోలయ శ్రీ!లక్ష్మీ మానసా
                                                                                  వాసయా!
లాలీ లయా లోలతా లతా!లాలీలోల లయాను కరీ!లాక్షణ్యాంబుధీ సోమకా!
లోలాంచలాఘ్రాణ నాసికా!లోలా లాలిత పుష్ప గళీ!లోక్షిప్తార్ద్ర రత్నాంకురీ!
లాలించి కాపాడవే!రమా!లాలయామసి లాక్షణ్యధీ!లాక్షిణ్యా సు శ్రీలాంచలీ!

అనిరుద్ ఛందాంతర్గత ఉత్కృతి ఛందము నందలిది.
ప్రాసనియమము కలదు. పాదమునకు26,అక్షరములుండును.
యతులు,10,19,అక్షరములకు చెల్లును.

జైహింద్.