Tuesday, October 31, 2017

బాల భావన శతకము. 25 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
25) పాఠశాలలోన వ్రాసెడి పని పెంచి  చదువ సమయ మీక వ్యధను పెంచ
     చదువు ధ్యాస మాకు చచ్చిపోవును కదాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మాకు బడులలో వ్రాతపనే ఎక్కువగా ఇస్తున్నందువల్ల చదువుకోడానికి తగిన సమయం ఇవ్వటం లేదు. ఈ కారణంగా మాకు చదువుమీద ధ్యాస తగ్గిపోతోందని మీరు ఎందుకు గ్రహించలేకపోతున్నారు?
జైహింద్.

Monday, October 30, 2017

బాల భావన శతకము. 24 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
24) శ్రద్ధతోడ మేము చదివెడిదేమిటో   చూచిరేని మీరు కాచుకొనుచు
     చదువకుండ నుండి చవటలమౌదుమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీరు మా చదువు విషయమున శ్రద్ధ వహించి, నిరంతరమూ పరిశీలిస్తూ మేము ఏమి చదువుతున్నామో గమనిస్తున్నట్లైతే మేము చదువుతున్నట్ట్లు నటిస్తూ, చవటలుగా మారము కదా?
జైహింద్.

Sunday, October 29, 2017

బాల భావన శతకము. 23 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
23) చదువు చదువనుచును చదువమందురె కాని-చదువ వలయు దాని నెదను కనరు.
     చదువ వలయుదాని చదివించ చదువమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మమ్మల్ని మీరు అస్తమానూ చదువుకో  చదువుకో అంటూంటారే కాని, మేము చదువ వలసిన దేమిటో, చదువుతున్నదేమిటో పరిగణించరు కదా! మేము ఏది చదవవలసి ఉందో మీరు తెలుసుకొని, దగ్గర కూర్చొని అది చదివించితే మేము చదవమా? మీరు బద్ధకించకుండా మా చదువు విషయంలో వ్యవహరించ వలసి ఉందని మీరు గుర్తించండి.
జైహింద్.

Saturday, October 28, 2017

బాల భావన శతకము. 22 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
22) భయము మప్ప మమ్ము భయపెట్టఁ జూచిన-భయము తోడ మేము నయము తప్పి
     యిల్లు వీడి పోయి యిక్కట్లు కొలుపమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మాకు మీరు భయము నేర్పాలనే ఉద్దేశ్యముతో మమ్మల్ని భయపెట్టఁ జూచినట్లైతే మేము భయపడిపోయి, పోకూడదని తెలిసియూ, ఇల్లువిడిచి పారిపోవుదుము. అందువలన మీకూ మాకూ అనేకమైన ఇక్కట్లు కలుగుచున్నవి కదా? మాకు మీ యెడల ఉండ వలసినది భయము కాదు. ప్రేమ మాత్రమే. అది పెంచే ప్రయత్నం మాత్రమే చెయ్యండి. మమ్మల్ని భయపెట్టేయకండి.
జైహింద్.

Friday, October 27, 2017

బాల భావన శతకము. 21 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
21) మాట నేర్పు నేర్పి మన్నన నేర్పిన  మాటలాడఁ గలము మమత తోడ.
    మాటలాడకున్న మమతలు పెరుగునాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! పిల్లలు ఎవరెవరితో ఎలా మన్ననతో మాటలాడ వలెనో పెద్దలు నేర్పుచున్నచో తప్పక నేర్చుకొని మసలు కొనగలము.. ఆ విధముగా నేర్పకపోతే ఎవరెవరితో ఎలా మాటాడాలో నేర్వక మాటాడుటకు అలవాటు పడము. అందువల్ల ఒకరిపై ఒకరికి ఉండ వలసిన మమతానురాగాలు కనిపించకుండా పోతాయికదా! ఆ తప్పు మీరు మాకు శిక్షణ ఇవ్వకఫోవుటవలననే కదా?
జైహింద్.

Thursday, October 26, 2017

బాల భావన శతకము. 20 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
20) అన్నదమ్ములందు మన్నన నేర్పిన  రామలక్ష్మణులనఁ గ్రాలఁగ నగు
     నాస్తికన్నమిన్న యనురాగ బంధముపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! చిన్న తనమునుండియు అన్నదమ్ములను ఒకరినొకరు ప్రేమతో పిలుచుకొనుట మీరు నేర్పినచో మేము పెద్దైనా సరే రామ లక్ష్మణులలాగే ఒకరిపై మరొకరు ప్రేమభావంతో సంచరించుటకు దోహదపడును. ఇట్టి అన్నదమ్ముల మధ్య ప్రేమ అనేది చిన్న నాటినుండియు నేర్పనిచో  మాలో ప్రేమలోపించును. అన్నదమ్ముల మధ్య ప్రేమ యనెడి బంధమి  ఆస్తికన్న ఎంతో గొప్పది కదా! మాలో అనురాగ బంధాన్ని పెంచండి.
జైహింద్.

Wednesday, October 25, 2017

బాల భావన శతకము. 19 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
19) తల్లిదండ్రులందు దండిఁగా దొరికెడి   ప్రేమ మధువుఁ గ్రోలఁ బ్రీతి మాకు.
     పిల్లల విడనాడు పెద్దలు పెద్దలాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! తల్లి దండ్రులలో సమృద్ధముగా లభించెడి అకళంకమైన ప్రేమ అనే అమృతము సేవించుట యనిన మాకెంతయో ప్రీతి.. అట్టి తల్లిదండ్రుల ప్రేమను కోరుకొనే పిల్లల్ని విడిచిపెట్టే పెద్దలు పెద్దలా? ఏనాడూ మీ పిల్లలను మీ ప్రేమకు దూరం చేయకండి.
జైహింద్.

Tuesday, October 24, 2017

బాల భావన శతకము. 18 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
18) పెద్దలందు మీరు వెలయించు భావన  వెలుగు బాట మాకు నిలుచు మదిని.
    మీరు నడచు దారి మేలైనదే కదాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీ పెద్దవారిపై మీరు చూపించే ప్రేమాదులు మీకుండే భావనలు మాకు వెలుఁగు బాట లగును. అవి మా మనస్సులలో నాటుకుపోతాయి. మీరు సంచరిస్తున్న విధానములో దోషము లేదుకదా? ఒకవేళ ఉన్నట్లైతే అది మాకూ అంటుతుందని మరచిపోకండి.
జైహింద్.

Monday, October 23, 2017

బాల భావన శతకము. 17 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
17) పెద్దవారిఁ గనుచు పిల్లలు నడుతురు  మంచి చెడ్డ లనున వెంచకుండ.
    మంచి త్రోవ నడిచి మము నడిపించుడుపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! పెద్దవాళ్ళను గమనిస్తూ, వారి ప్రవర్తనా సరళినే మేమూ అనుసరిస్తాము. అందలి మంచిచెడ్డలను మేము పరిగణింపఁ జాలముకదా. అందుచేత మీరు మంచి మార్గంలో నడుస్తూ మమ్మల్నీ నడిపించండి.
జైహింద్.

Sunday, October 22, 2017

బాల భావన శతకము. 16 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
16) నవత భ్రాంతిలోన నడయాడుచును మీరు  పిల్లల విడుటేల? ప్రేమ లేదొ?
    భవిత మాది. మదిని పట్టించుకొనరేలపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! నవ జీవన భ్రాంతిలో మీరు జీవిస్తూ, పిల్లలను అశ్రద్ధతో అక్కడా ఇక్కడా ఇతరులకు అప్పిచెప్పి విడిచి పెట్టుట యెందులకు? మాపై మీకు ప్రేమ లేదా? మా భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచించుతున్నారా? మీరే స్వయముగా పట్టించుకొన వలసి యున్నది. మరి పట్టించుకోరెందుకు?
జైహింద్.

Saturday, October 21, 2017

బాల భావన శతకము. 15 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
15) శ్రద్ధఁ గొలిపి భవిత నర్థవంతము చేయు  భవ్యమూర్తి తండ్రి బ్రహ్మ మాకు.
    నవత మరిగి మమ్ము నడిపించ మరచిరేపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మాలో శ్రద్ధ కలిగించి, మా జీవితాలను అర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దే తండ్రి మాకు బ్రహ్మయే. అట్టి తండ్రి ఈ నాడు ఆధునిక జీవన సరళిలో మమ్ములను పట్టించుకోవడం లేదుకదా! ఇది ధర్మమేనా?
జైహింద్.

Friday, October 20, 2017

శ్రీ హరి వీయస్సెన్ మూర్తి కవికృత గవాక్ష బంధ కందము.

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! శ్రీ హరి వీయస్సెన్ మూర్తి గారు
వ్రాసిన గవాక్షబంధ కందము తిలకించండి.
శ్రీ హరి వీయస్సెన్ మూర్తి

మాన్యులు కవివర్యులు శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావుగారు 
ఈరోజు పరిచయము చేసిన రచనను 
చూచూటవలన కలిగిన స్ఫూర్తితో చేసిన ప్రయత్నము.
వారికి నమశ్శతములు.

సత్యత్యక్తుం డగునా
నిత్యము కరిరాట్ప్రసాదు నిర్మల దయతో
భృత్యుడు నౌనా ప్రణతిన్
సత్యైశ్వర్యాహరుండు శౌరీ జేజే. 
 హరి వీయస్సెన్ మూర్తీ!
పరమాద్భుత రీతి మీరు పరుగు పరుగునన్
మురియుచు గవాక్ష బంధము
 నరయుచు కందమును వ్రాసిరాహా యనగా!
కవిగారికి అభినందనలు.
జైహింద్.

బాల భావన శతకము. 14 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
14) తిట్టుచుంద్రు మమ్ము కొట్టుచు నుందురు    పెంచి పెద్ద చేయు పెద్ద మీరు
     మమ్ము మీరు తిట్ట మాటాడ లేముగా  -  పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీరు మమ్మల్ని అవసరంగాను, ఒక్కొక్కప్పుడు అనవసరంగాను కొట్టుతూ తిట్టుతూ ఉంటారు. మమ్మల్ని పోషించి, పెంచే పెద్దవారు మీరు తిట్టితే మిమ్మల్ని మేము ఏమి అనఁగలము చెప్పండి?
జైహింద్.

Thursday, October 19, 2017

బాల భావన శతకము. 13 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
13) శ్రవణ పుటములందు చప్పుళ్ళు పడుచుండ  చదువుచున్నఁగాని మదికి పోదు.
    చదువుచున్న మాకు సహకరింపరదేలపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మేము చదువుకొనే సమయంలో మీరు అవసరమున్నవాటిని గూర్చి, అవసరము లేనివాటిని గూర్చి మాటాడుకొంటూ ఏవేవో చప్పుళ్ళు చేస్తుంటారు. మా ఏకాగ్రతకు భంగం వాటిల్లుతోంది కదా? మాకు మీరు చదువుకొనేటందుకు ఎందుకు సహకరించడం లేదు?
జైహింద్.

Wednesday, October 18, 2017

బాల భావన శతకము. 12 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
12) దూర దర్శనమున దుర్భర ఘన శబ్ద  కలుషమునకు మనసు కలత చెందు.
    శబ్దమెక్కువున్న చదువుట సాధ్యమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీరు దూరదర్శనములో చూచే కార్యక్రమాలు స్వరమునధికము చేసి వినుచున్న కారణముగా దుర్భరమైన ఆధ్వని కాలుష్యమునకు మా మనసు కలత చెందుతుంది కదా? అంత శబ్దములో చదువుట మాకు సాధ్యమగునా?
జైహింద్.

Tuesday, October 17, 2017

బాల భావన శతకము. 11 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
11) దూర దర్శనమును మీరు చూచుచు మమ్ము - మెదలకుండ చదువు చదువుమనిన
   మనసు నిలుచునెటుల? మాకది సాధ్యమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీరు దూరదర్శన యంత్రము ద్వారా కార్యక్రమములను చూస్తూ, మమ్మల్ని కదలకుండా మెదలకుండా చదవమంటారు. మీరు చూస్తున్న కార్యక్రమాలు అక్కడే ఉంటున్న మేము చూడకుండా, ఆశబ్దము వినకుండా మమ్ములను మేము ఎలా నిరోధించుకొనగలము? ఈ విషయమును మీరెందుకు ఆలోచించరు?
జైహింద్.

Monday, October 16, 2017

బాల భావన శతకము. 10 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
10) చదువుకొనెడి వేళ చదువుకోనీయక  పనులు చెప్పి మమ్ము పంపు మీరు
    చదువు వెనుకఁబడిన, చవటగా చూతురాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మేము చదువుకొనవలసిన సమయంలో చదువుకోనీకుండా ఏవో పనులు మాకు చెప్పి మా చదువుకు ఆటంకము కలిగిస్తారు. ఆ కారణముగా మేము చదువులో వెనుకబడుసరికి మేము పనికిరాని చవటలమన్నట్లుగా మీరు చూస్తారు. ఇదేమైనా బాగుందా?
జైహింద్.

Sunday, October 15, 2017

బాల భావన శతకము. 9 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
9) మాకు నచ్చు విద్య మమ్మెంచుకోనీక  మీకు నచ్చుదాని మాకు పులుమ
    మాకు రాకపోవు. మాదోషమాయదిపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా!మాకు నచ్చిన చదువును మమ్ములనెంచుకోనీకుండా మీకు నచ్చిన విద్యను మాచే బలవంతముగా నేర్పింతురు., ఆ విద్య మాకు రాక పోతే అది మా తప్పా?

జైహింద్.

Saturday, October 14, 2017

బాల భావన శతకము. 8 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
8) తోటివారితోడ సాటిగా మముఁ జేయ  నబ్బనట్టి విద్య నరయఁ జేసి,
    ఫలము దక్కకున్న పనికిరామనుదురాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీ తోటివారి పిల్లలను చూచి వారితో మమ్ములను పోల్చుకొంటూ మమ్మల్ని కూడా వారిలాగా చేయడం కోసం మా కు అబ్బనట్టి విద్యను బలవంతముగా నేర్పు చున్నారు. అది మాకు అబ్బక, మీరు కోరుకొన్న ఫలితము దక్కకపోవుసరికి మమ్ములను పనికి రారు అని పలికి కించపరచుదురా? ఇది న్యాయమేనా?
జైహింద్.

Friday, October 13, 2017

బాల భావన శతకము. 7 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
7) పలక చేతికిచ్చి పద్యాలు వ్రాయించి  పలుకునటులఁ జేయ పలుకఁ గలము.
   పద్యమొక్కటైన పలుక నేర్పరదేలపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మా చేతికి రాతి పలక వ్రాసుకొనుటకు ఇచ్చి, మా చేత పద్యాలు మీరు వ్రాయించి చదువునట్లు చేసినచో మేము ఆ పద్యములు చెప్పఁగలము కదా. మీరు చక్కని తెలుఁగుపద్య మొక్కటైనా మాకు నేర్పరెందులకు?
జైహింద్.

Thursday, October 12, 2017

బాల భావన శతకము. 6 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
6) అక్షరాలునేర్పి యవధులు కనఁ జేయ   శ్రద్ధతోడ మేము చదివి, కనమె?
    బొమ్మ చూపి చదువు రమ్మన్న వచ్చునాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మాకు మీరు సక్రమముగా వర్ణమాల నేర్పి, మంచి చెడ్డలను చూపినచో మేము శ్రద్ధతో చదువుకొని, మీరు చెప్పినవి గ్రహింపలేమా? బొమ్మలు చూపించుతూ చదువు చెప్పుచున్నచో మాకు ఏవిధంగా చదువు అబ్బుతుంది?
జైహింద్.

Wednesday, October 11, 2017

బాల భావన శతకము. 5 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
5) నేర్వవలసినపుడు నేర్పక మమ్ముల  నేర్పు లేదటంచు నింద చేసి
    పదుగురు విన మమ్ము వదరుచుందు రదేలపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! ఏది ఎప్పుడు నేర్పాలో అప్పుడు నేర్పక ఆ తరువాత మేము ఆ విషయములను నేర్చుకోలేదంటూ పదిమందిలోనూ అవమానపరుస్తూ మాటాదురుకదా! అది సరియగు పనియేనా?
జైహింద్.

Tuesday, October 10, 2017

బాల భావన శతకము. 4 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
4) ముద్దు చేసి మాకు హద్దులు నేర్పరుహద్దు మీర మమ్ము గ్రుద్దుదురయ.
    హద్దు లెల్ల నేర్ప శ్రద్ధగా నేర్వమాపెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మీరు మమ్ము గారము చేసి, ఏది చేయ వచ్చునో ఏది చెయ్య కూడదో అనే వాటికి సంబంధించిన హద్దులు చెప్పరు. తెలియక పోవుటవలన మేము హద్దులు దాటినచో మమ్ములను దండింతురు. మీరు మాకు ఆ విషయములను వివరించి చెప్పినచో మేము శ్రద్ధగా నేర్చుకొందుముకదా!
జైహింద్.

Sunday, October 8, 2017

బాల భావన శతకము. 3 వ పద్యము. రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

జైశ్రీరామ్.
3) మదిని నిలుప లేక మన్నింప వేడుచు  తెలుపుచుంటిమయ్య తెలియుఁడయ్య
    మనసు కలత పెట్టు మా బాధలన్నియు  పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!

భావము. జ్ఞాన సంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! మా మనసులను కలత పెట్టుచున్న మాకు బాధగా అనిపించుచున్న విషయములను మనసులో దాచుకొన లేక మీకు తెలియ జెప్పు చున్నాము. అవి మీరు తెలుసుకొన కోరుచున్నాము.
జైహింద్.

Friday, October 6, 2017

బాల భావన. ( నీతి శతకము 1 వ పద్యము.) రచన: చింతా రామ కృష్ణా రావు

జైశ్రీరామ్.
బాల భావన.
నీతి శతకము )
రచన: చింతా రామ కృష్ణా రావు
1) శ్రీశు మదిని నిలిపి ప్రేమగా మము చూచి  కావుమా యని  మది కరఁగ వేడి,
   పెద్దలైన మిమ్ము ప్రీతితో కొలుతుము   పెద్దలార! జ్ఞాన వృద్ధులార!


భావము. శ్రీమత్ జ్ఞాన సుసంపన్నులైన ఓ పెద్దలారా! శ్రీమన్నారాయణుని మా మదిలో నిలిపి ప్రేమగా మమ్ములను చూచి కాపాడుమా యని అతని మనసు కరిగే విధముగా ప్రార్థించి, పెద్దలైన మిమ్ములను ప్రేమతో కొలుచుదుము.
సశేషమ్..
జైహింద్.