Sunday, July 22, 2012

స్వాతంత్ర్య భారతావనికి 25 వ రాష్ట్ర పతిగా ఎన్నికైన శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ కి అభినందనలు.

శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ.
భావి భారత ఆశా కిరణంగా భారత దేశ 25వ ప్రథమ పౌరునిగాఎన్నికయి,  అఖండవిజయం సాధించిన మాన్యశ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి ఆంధ్రామృతం అభినందనలు తెలియఁ జేస్తోంది.
మన కన్న తల్లి భారతాంబ తన ముద్దు బిడ్డలను చూసుకొని ఎంతగానో మురిసిపోతూ ఉంటుంది. 
అదే సమయంలో తాను తన ముద్దు బిడ్డలు యావద్భారతావనినీ ఆశ్రయించి జీవిస్తున్న తోటి బిడ్డలను దృష్టియందుంచుకొని అందరికీ ఆనందం కలిగించే విధంగా ధర్మ యుతంగా మెలగాలని ఆకాంక్షిస్తోంది.
ఐతే నేడు అనంత దురంతాలతో ఒకరినొకరు మోసం చేసుకోవటమే కాక సహృదయులైనవారి కెందరికో బాధాకరంగా ప్రవర్తిస్తూ శిక్షలనుండి తప్పించుకొంటూ, ఒక వేళ శిక్షలు పడినా రాష్ట్రపతి నుండి క్షమాభిక్ష పొందుతూ నిర్లజ్జగా యధాపూర్వకంగా ప్రవర్తిస్తున్న దుష్ట సంతతిపట్ల కఠినాతికఠినంగా ప్రవర్తించే, న్యాయాన్ని నాలుగు పాదాలా నడప గలిగే బిడ్డలు తనకు ఉండాలని కోఱుకుంటోంది.
అన్ని విధాలా ఆదర్శవంతమైన సరళిని అనుసరిస్తూ, సామాజిక ఆర్థిక, వైయక్తిక  జీవన విధానంలో ఆదర్శవంతమైన ప్రథమ పౌరుఁడుగా మన ప్రణబ్ ముఖర్జీ యావద్భారతీయులకూ ఆదర్శమూర్తి కావాలనీ, యావద్భారతీయులూ, ఆదర్శ వంతులైనవారి ఆదర్శ జీవన మార్గాన్ని అనుసరించడం ద్వారా ఆదర్శవంతమైన జీవితం గడుపుట ద్వారా మన భారతాంబ కలలు పండించాలని మనసారా కోరుకొంటూ 
మరొక్క పర్యాయం 
25వ భారత రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన మాన్యశ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీని మనసారా అభినందిస్తున్నాను.
జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

Tuesday, July 3, 2012

శ్రీ గోపాలరావు సద్గురుభ్యో నమః


శ్రీరస్తు                                   శుభమస్తు                        అవిఘ్నమస్తు

శ్రీ గురుభ్యోనమః
డా. ఏ. గోపాలరావు గురు దేవులు.
1.కంద గీత గర్భ ఉత్పల మాల.
శ్రీ గురు దేవ మీ చరణ సేవ రహిం గనఁ జాల నేను.స
చ్ఛ్రీఁ గొలుపున్ గదా! సుజన సేవిత పాద! విశుద్ధ చిత్త! స
ద్ధీ గురు వంద్య! ఈ భువి సుధీవర! మీ కృపఁ బొందితేను. భ
వ్యా! గణనన్ సదా సుజన పాల! నమస్కృతి శుభ్ర తేజసా!

౧.ఉత్పల గర్భస్థ కందము:-
గురు దేవ మీ చరణ సే
వ రహిం గనఁ జాల నేను. సచ్ఛ్రీఁ గొలుపున్.
గురు వంద్య! ఈ భువి సుధీ
వర! మీ కృపఁ బొందితేను. భవ్యా! గణనన్. 

౨.ఉత్పల గర్భస్థ గీతము:-
చరణ సేవ రహిం గనఁ జాల నేను. 
సుజన సేవిత పాద! విశుద్ధ చిత్త!  
భువి సుధీవర! మీ కృపఁ బొందితేను. 
సుజన పాల! నమస్కృతి శుభ్ర తేజ!

2.ద్విపద - మత్త కోకిల - కంద గర్భ సీసము:-
ఓ దయామయ! జ్ఞాన మొప్పుగ నుండగా - మది నెంచుచున్, గురు మాన్య తమరు
బోధఁ గొల్పిరి మాదు పుణ్యము పొంగఁగా! - సుజనాళిలో మేము శోభిలంగ!
మీ దయాశ్రయ మేధ మేదిని మిన్నగా  - గన నొప్పునే కద! వినుతముగను.
మీదు పాద యుగంబు మిన్నగు మేలు కొల్తుము దేవరా! గోప ప్రముఖ నామ!
గీ:-
ప్రముఖ గురు దేవ మీ దయ యమలము తమ
జ్ఞాన సుధ మహాద్భుతమగును గాదె! మహిని.
సుజనులు పొగడన్ దమ బోధ సులభ గతిని
ముదముగ కనంగ నగునయ! మురియుచునిల.

౧.సీస గర్భస్థ ద్విపద:-
ఓ దయామయ! జ్ఞాన మొప్పుగ నుండ  
బోధఁ గొల్పిరి మాదు పుణ్యము పొంగ! -  
మీ దయాశ్రయ మేధ మేదిని మిన్న!  
మీదు పాద యుగంబు మిన్నగు మేలు! 

౨.సీస గర్భస్థ మత్తకోకిల:-
ఓ దయామయ! జ్ఞాన మొప్పుగ నుండగా  మది నెంచుచున్,
బోధఁ గొల్పిరి మాదు పుణ్యము పొంగగా! - సుజనాళిలో!
మీ దయాశ్రయ మేధ మేదిని మిన్నగాఁ  - గన నొప్పునే !  
మీదు పాద యుగంబు మిన్నగు మేలు కొల్తుము దేవరా!

౩.సీస గర్భస్థ కందము:-
ప్రముఖ గురు దేవ మీ దయ 
యమలము తమ జ్ఞాన సుధ మహాద్భుతమగును గా 
దె! మహిని. సుజనులు పొగడన్ 
దమ బోధ సులభ గతిని ముదముగ కనంగన్ !

3. నిరోష్ఠ్య ఆట వెలది:-
సరస! సకల శాస్త్ర సాన్నిధ్య సహృదయ! 
రస జగాన శిష్య రాజి నునిచి,
జగతి కీర్తి నెదిగి చక్కగా నిలిచిన
జ్ఞాన దాన నిరత! జయ నిధాన!

4. శ్రీ చక్ర బంధ తేట గీతి:-
సభలఁ దీపించు శ్రీకవిచంద్ర భాస!
ధరణి దేవుఁడ! శ్రీకర ధర్మ మోద!
విశ్వ కవి సేవ్య! శ్రీగోప! విద్మహత్వ!
సవిధ సేవిత సత్పద! సద్విభాస!

5. చతురంగ బంధ కందము:-  ( గురువరు - పదములు - సుకవికి - వరములు )
సుమ సమ మృదుల వర గురు ప
దములు ఘన రుచిని వరలు బుధ వరులు నవనిన్
తమ పదవికి విజయ మొదవు. 
తమ కవితలు ముదము వసుధ తనరును సతమున్.

సు   మ      స    మ     మృ      దు       ల        వ
ర     గు     రు     ప      ద        ము    లు       ఘ
న     రు     చి     ని       వ        ర        లు       బు
ధ     వ     రు     లు     న                 ని        న్
త     మ     ప     ద       వి        కి         వి        జ
య   మొ        వు.    త        మ         క        వి
త     లు ము     ద       ము     వ        సు        ధ 
త     న     రు     ను      స        త       ము        న్.

6. నక్షత్ర బంధ కందము:- ( సుగుణ వర - వందనములు )
సుమ సహృదయ! మనమున ప్రా
ణముగా మములన్ నిలుప తనర కవిసత్ వం
శము దయఁ గని గుర్తించిరి
నమనమున విభవ! ప్రణతులు నయ వంశ శశీ!

7. క:- గురువర! మీ పాదాబ్జము
లరసి కొలువ కవిత ధార లసదృశ రీతిన్
పొరలుచు వచ్చును. నిజమిది.
కరుణనుఁ గను మిమ్ముఁ బోలు ఘను లిలఁ గలరే!

8. క:- దోషము లున్నను సైచెడి
మీ సము లెవరయ్య భువిని? మేల్తరమగు మీ
ధ్యాసను కలిగినవా రిల
భూషణులగు భారతికిని. పూజింపఁ బడున్.
స్వస్తి.
ఇట్లు
మీ ప్రియ శిష్యుఁడు 
చింతా రామ కృష్ణా రావు.
జైశ్రీరామ్
జైహింద్.

SAGE VEDA VYAASA. BY SREE GODA KANNAIAH

JAISREERAM
 SAGE VEDA VYAASA
Goda Kannaiah
   SAGE VEDA VYAASA.
Sage veda Vyaasa performed tapas for the benefit of humankind.  In those days, the veda being apourusheya have no definite bounds.  Vyaasa has recollectted all the veda mantras and regrouped into four as Rig, Yajus, Sama and Adharvana.  Thus he helped us to choose the authority of veda for each and every bliss.
Then he wrote 18 puranas, and given in detail about the divine knowledge.  Yet he is not satisfied, since all the people are not benefitted with vedas as every one can not have acess to vedas.  He wanted to give shape to hindu dharma essence and thought deeply how to formulate it.  Finally, he formed bharata samhita i.e. mahabharata which is on par with vedas, sastraas, puranas, and dharma sastraas in throwing knowledge about how mankind should livenot only for him but also for the society.
The mahabharata is not a purana giving details of any particular god and how to worship him in detail.  It is a itihaasa like ramayana.  Both ramayana and mahabharata give us as to how the humankind should live in society. In ramayana, rama came to this world as a human being and shown how we should live.  But in mahabharata it is not of a particular family but it the story of a society.
After formating the mahabhaarata himself vyaasa is more worried how to give a specific form so that everyone in the society can read it and he is very particular that it should not be like vedas which should be learn through hearing.   He prayed to Lord Bramha that he has formatted the mahabharata  wherein veda sara, purana essence,   was encoded to highlight  present past and future of humankind,  and the good, bad and ill effects of different stages of life of mankind and also about the world, stars, grahas and so on. He  want to give shape for his  imagination otherwise it will be of no use to human kind.  He requested him to help him   as to how he can give     shape to his  imagination.  Lord Bramha was pleased and told vyaasa, that only Lord Ganapati, the destroyer of  all obstacles will help you in this regard.
Then vyasa, prayed to Ganapati and ganapati readily accepted to give shape  to the imagination of vyaasa but with one specific condition that the rendering should be  continuous without interruption otherwise he will stop at that particular place and go away.  Vyaasa thought over it and agreed to ganapati under one condition   that he has to understand the matter and write and Ganesa readily acceptted.  When vyaasa required some gap he used to tell some specific stanzas which could not  be understood easily to gain time from Ganapati.
After completion of formatting the mahabharata vyaasa was thinking that himeself  and suka bramhan,  will know the meaning of all mahabhaarata and only a portion is known to sanjaya, the chariator of Drutarashtra.  Even after giving a shape vyaasa wanted the mahabharata to reach every one.  Since everyone can not find time to read the entire episode, he throught to make it available to public as story telling so that people can hear without spending anything from their pocket.  Vyaasa knows how the future human kind will be and how much lazy they are. 
He has chosen the great sage narada to popagate in Deva loka, Asita devala in Pitru loka, his son suka in
Gandharva loka and sage vaisampaayana in manava loka.
When king Janamejaya, the grand son on pandavas performed the sarpa yaaga, the sage vaisampaayana told the mahabhaarata to him and during that time sage ugra srava, the son of Sage romaharshana  heard the same and he rendered the whole mahabharata in the assembly of sages in Naimisaaranya, a place near Lucknow and through them  it reached the whole of the mankind. 
The whole mahabharata was translated in telugu by the kavi traya Sri Nannayya, Sri Tikkana Somayaji and Sri Yerra Pragada to whom we are ever grateful. 
Vyaasa knows very much that mankaind having brain but full of greed and selfish. For personal happieness man  will always make others to cry. This is being happened ever from the birth of man kind.  In rock age, man use to fight with rocks and boulders and after the invention of arms the powerful invaded the weak.  In modern days, the use of hytech ammunition is being used.  Only the type of arms are being changed but the greed and wickedness of mankind was not changed till date.  The man is though selfish he has a heart to help others.
To transform the mankind into good one, two forces are working tirelessly i.e. political power and teachings of sacred people.  When political power is not effective the sacred teachings comes in handy to save the mankind.   Vedas available during the transformation of mainkind from animalkind. But it has no sepcific shape.  It is always authoritative. Since there is no specific shape to vedas, certain selfish people taken advantage of it  and become power centre to have authority on others.  During this stage only sage veda vyaasa arrived and made available to us many of the vedas and epics along with mahabhaarata to have first hand information about the mankind.
The same thing happened in the recent times also many of the foreign invadors invaded our country and looted our treasures enormously.  They found an easy way that being having many of the codes we could not establish the proper way of life and they have taken this into hand and ruled us.  This stage was continued  till we have our own constitution.
This type of transformation is being made by sage veda vyaasa in those days with single hand by giving us the great epic mahabharata. Initially he also regrouped all the vedas into four vedas, but people have less  faith in the vedas and never transformed  through fear of god.  Then he has taken the path of transforming the mankind to good behaviour  with stong belief that a man  never bend  for rule of law but for the good advices of fellow beings. This he understood that through the power centres are having enough powers to control but people are not easily controlable to them.
For this he has changed his type of pattern, in mahabhaarata, as vedas instruct us to talk truth but we are not adhearing but vyasa made a story of harishchandra, and through the story of pandavas how to establish the dharma and so on.
The story of mahabhaarata is not pertains to only Indians but also to the entire mankind in this world.  That is why many of the foreign people have translatted our epics into their languages and made available to those people to make themselves to live on the guideliness given by sage veda vyaasa.
JAIHIND.