Friday, September 2, 2011

శ్రీ వేణు గోప కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము.1 - 10


శ్రీరస్తు                                  శుభమస్తు                            అవిఘ్నమస్తు.
శ్రీ వేణు గోప కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము.
రచన:- చింతా రామ కృష్ణా రావు.

ఉ:-శ్రీ మధు సూదనా! నర హరీ! మధు కల్పక! నాద లోల! మా
   వామనుఁడా! రమా ధవుఁడ! పావన నామ! సుధా పయోధి! దే
   వా! మధురాక్షరా! సుహృది వాస! దయాపర! సూక్ష్మ రూప! స
   స్థేమ హరీ! మదిన్ వెలసి క్షేమముఁ గూర్చుమ! వేణు గోపకా!  1.
   భావము:-
   మధువు అనే రాక్షసుని సంహరించిన ఓ పరమేశ్వరా! నరసింహా! అమృత కల్పకుఁడా! మంగళ 
   ధ్వని ప్రియుఁడా! మా వామన మూర్తీ! లక్ష్మీ పతీ! పవిత్ర మైన పేరు కలవాఁడా! అమృత సాగరమా! 
   దేవా!  మధుర మైన అక్షరస్వరూపుఁడా! మంచి హృదయములలో నివసించువాఁడా! దయయే   
   పరముగా కలవాఁడా! సూక్ష్మ స్వరూపుఁడా! బలసహితుఁడవైన ఓ హరీ! ఓ వేణు గోపకా! నా  
   హృదయములో వెలసి నాకు క్షేమమును కలుగఁ జేయుము.  

క:-మధు సూదనా! నర హరీ!  -  మధు కల్పక! నాద లోల! మా వామనుఁడా! 
   మధురాక్షరా! సుహృది వా  -  స! దయాపర! సూక్ష్మ రూప! సస్థేమ హరీ!  1.
   భావము:-
   మధు సంహారకా! నరహరీ! అమృతమును సృష్టించిన వాఁడా! మంగళ ధ్వని లోలుఁడా!
   మా వామన మూర్తీ! మధురమైన అక్షరుఁడా! బలసహితుఁడవైన ఓ హరీ!
   మంచి హృదయములలో నివసించువాఁడా! దయాపరుఁడా! 

గీ:-నర హరీ! మధు కల్పక! నాద లోల!  -  ధవుఁడ! పావన నామ! సుధా పయోధి! 
   సుహృది వాస! దయాపర! సూక్ష్మ రూప! - వెలసి క్షేమముఁ గూర్చుమ! వేణు గోప! 1.
   భావము:-
   ఓ నరసింహా! అమృత కల్పకుఁడా! నాద లోలుఁడా! మమ్ములను భరించువాఁడా! పవిత్రమైన  
   పేరు గలవాఁడా! అమృత సాగరమా! మంచి హృదయములలో నివసించువాఁడా! దయా పరుఁడా! 
   సూక్ష్మ రూపుఁడా! ఓ వేణు గోపుఁడా! నాలో  వెలిసి నాకు క్షేమమును కూర్చుము.

చ:-భృత కల చిత్రముల్ పరగ పింగలి సూరన; భట్టు మూర్తి.  కా
   వ్యత కృతులన్; కడున్ రచన భవ్యముగా నొనరంగ చేసె. స
   మ్మతి వెలయించి రాగురుల మాన్య లసద్గతిఁ గొల్తు  భక్తి హా
   రతిని హరీ! సదా! విరియు రమ్యతఁ గొల్పగ; వేణు గోపకా!  2.
   భావము:-
   ఓ హరీ! ఓ వేణు గోపకా! పింగళి సూరనకవి; భట్టు మూర్తి కవీ;  నింపఁ బడిన; అవ్యక్త మధురమైన  
   చిత్ర కవిత్వ పద్ధతులను కావ్యత్వము కల్పించి; తమ కృతులలో మిక్కిలి గొప్పగా ప్రయోగించిరి. 
   మంచి మనసుతో ఆ చిత్ర కవితా రీతులను వెలయఁ జేసిరి కదా! నా రచనలో
   రమ్యత విరియఁజేయుట కొఱకు పెద్దవారైన ఆ సుకవిశ్రేష్ఠుల మాన్యమైన ప్రకాశించెడి
   కవితా మార్గమును;  భక్తి అనెడి హారతితో సేవింతును.

క:-కల చిత్రముల్ పరగ పిం  -  గలి సూరన; భట్టు మూర్తి.  కావ్యత కృతులన్; 
   వెలయించిరాగురుల మా - న్య లసద్గతిఁ గొల్తు  భక్తి హారతిని హరీ!  2.
   భావము:-
   ఓ హరీ! పింగళి సూరనకవి; భట్టు మూర్తి కవి;  అవ్యక్త మధురమైన  చిత్ర కవిత్వపద్ధతులను  
   కావ్యత్వము కల్పించి; తమ కృతులలో వెలయఁ జేసిరి కదా! పెద్దవారైన ఆ సుకవిశ్రేష్ఠుల 
   మాన్యమైన ప్రకాశించెడి కవితా మార్గమును;  భక్తి అనెడి హారతితో సేవింతును

గీ:-పరగ పింగలి సూరన; భట్టు మూర్తి.  -  రచన భవ్యముగా యొనరంగ చేసె. 
   గురుల మాన్య లసద్గతిఁ గొల్తు భక్తి -  విరియు రమ్యతఁ గొల్పగ; వేణు గోప!  2.
   భావము:-
   ఓ వేణు గోపుఁడా! పింగళి సూరనకవి; భట్టు మూర్తి కవీ;  గొప్పగా ఉండేవిధంగా రచనలు చేసిరి.
   నా రచనలో రమ్యత విరియఁజేయుట కొఱకు పెద్దవారైన ఆ సుకవిశ్రేష్ఠుల మాన్యమైన ప్రకాశించెడి
   కవితామార్గమును భక్తితో సేవింతును.

చ:-కను! సుమనోజ్ఞుడా! వెలసె కందము గీతము వృత్తమందు.నన్
   విన; గననౌన్ గదా! శతక వేలుపు వీవెర! సమ్మతించి ప్రీ
   తిని సుమనోజ్ఞమౌ రచన దీప్యముగా నిట వ్రాసితీవె ప్రా
   ర్థనలఁ హరీ! కనన్ విజయ ధామము నీ మది; వేణు గోపకా!  3.
   భావము:-
   ఓ విష్ణు మూర్తీ! ఓ వేణు గోపకుఁడా! మంచి మనస్సుకు అద్భుతముగా తెలియఁబడేవాఁడా! నా చే 
   రచింప బడిన ఈ వృత్త పద్యములలో కందము తేటగీతి పద్యములు కూడా ఉన్నాయి. చూడుము.
   వాటిని వినుటకు;  చూచుటకు సాధ్యమౌనుకదా! ఈ శతకమునకు మూల పురుషుఁడవు నీవే.
   నా ప్రార్థనలచే ఇష్టపడి; ప్రీతితో;  మంచి మనోజ్ఞమైన రచనను వ్యక్తమయేలాగ ఈ శతకమందు
   రచించినది నీవే. చూడగా నీ మనసే ఒక విజయ ధామము కదా!  

క:-సుమనోజ్ఞుడా! వెలసె కం  -  దము గీతము వృత్తమందునన్ వినఁ; గన; నౌన్! 
   సుమనోజ్ఞమౌ రచన దీ  -  ప్యముగా నిట వ్రాసి తీవె ప్రార్థనలఁ హరీ! 3.
   భావము:-
   ఓ విష్ణు మూర్తీ! మంచి మనస్సుకు అద్భుతముగా తెలియఁబడే వాఁడా! నాచే రచింప బడిన ఈ 
   వృత్త పద్యములలో కందము తేటగీతి పద్యములు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని వినుటకు;
   చూచుటకు సాధ్యమౌను! మంచి మనోజ్ఞమైన రచనను వ్యక్తమయేలాగ  ఈ శతకమందు
   రచించినది నీవే.

గీ:-వెలసె కందము గీతము వృత్తమందు.  -  శతక వేలుపు వీవెర! సమ్మతించి 
   రచన దీప్యముగా నిట వ్రాసి తీవె!  -  విజయ ధామము నీ మది వేణు గోప!  3.
   భావము:-
   ఓ వేణు గోపుఁడా!  నా చే రచింప బడిన ఈ వృత్త పద్యములలో కందము తేటగీతి పద్యములు 
   కూడా ఉన్నాయి. ఈ శతకమునకు మూల పురుషుఁడవు నీవే.  రచనను వ్యక్తమయేలాగ ఈ 
   శతకమందు రచించినది నీవే.  ఆలోచించి చూడగా  నీ మనసే ఒక విజయ ధామము కదా!

చ:-బుధ వరులెన్ను నీ పరమ పూజ్య రమాశ్రిత ప్రాభవంబు. సా
   రథివగుచున్; నినున్ మదిని భ్రాంతిగ నిల్పిన మన్ననంబు; స
   ద్బుధ గురులన్ కృపన్ నడుపు బుద్ధి రహస్యము నాకొసంగితే!
   మధుర హరీ! సదా వెలయ మమ్ములఁ గాచెడి వేణు గోపకా!  4.
   భావము:-
   మధురముగా తోచువాఁడవైన ఓ హరీ! ఎల్లప్పుడూ వృద్ధి పొందు విధముగా మమ్ములను కాపాడే 
   ఓ వేణు గోపకుఁడా! జీవన రథ సారథివై పరమ పూజ్య యైన లక్ష్మీదేవిని ఆశ్రయించియున్న నీ  
   ప్రాభవమును పండిత శ్రేష్టులు గణింతురు.ఎల్లప్పుడూ మంచి పండితులను; గురువులను; 
   మనస్సులో భ్రాంతితో నిల్పినటువంటిమన్ననను; ఆ విధముగా కొనసాగించుటకు మూలమైన  
   బుద్ధియొక్క రహస్యమును కృపతో  నాకు ఒసంగితివా!  

క:-వరులెన్ను నీ పరమ పూ  -  జ్య రమాశ్రిత ప్రాభవంబు. సారథివగుచున్. 
   గురులన్ కృపన్ నడుపు బు  -  ద్ధి రహస్యము నాకొసంగితే! మధుర హరీ! 4.
   భావము:-
   మధురముగా తోచువాఁడవైన ఓ హరీ! జీవన రథ సారథివై పరమ పూజ్య యైన లక్ష్మీదేవిని
   ఆశ్రయించి యున్న నీ ప్రాభవమును  శ్రేష్టులు గణింతురు.  గురువులను; ఆ విధముగా
   కొనసాగించుటకు మూలమైన బుద్ధియొక్క రహస్యమును కృపతో నాకు ఒసంగితివా!  

గీ:-పరమ పూజ్య రమాశ్రిత ప్రాభవంబు.  -  మదిని భ్రాంతిగ నిల్పిన మన్ననంబు.
   నడుపు బుద్ధి రహస్యము నాకొసంగి!  -  వెలయ మమ్ముల గాచెడి వేణు గోప! 4.
   భావము:-
   ఓ వేణు గోపుడా! పరమ పూజ్య యైన లక్ష్మీదేవిని ఆశ్రయించియున్న నీ ప్రాభవమును  ఆమెను  
   హృదయముపై భ్రాంతితో నిల్పిన నీకు ఆమె యెడ  గల మన్ననను; ఆ విధముగా
   కొనసాగించుటకు మూలమైన బుద్ధియొక్క రహస్యమును కృపతో నాకు తెలియఁ జేసి;
   ఎల్లప్పుడూ వృద్ధి పొందు విధముగా మమ్ములను కాపాడే వాఁడవు నీవే.

చ:-పలు కలుషంబులన్, పలుకు పల్కుల లోపల పాప మొల్కు, లో
   కులను గనన్ గనే, కలుష కోవిదు లెట్టుల కల్గు చుండ్రి. యం
   చిల పలు మారు నే  కొలిచి; యీ తొలి దోషము కూల్చమందుఁ దో
   యిలిడి హరీ! నినున్.  వినవ! హృద్ స్థిత! రక్షక! వేణు గోపకా! 5. 
   భావము:-
   ఓ హరీ! అనేకమైన కల్మషములతో కూడి; మాటాడే ప్రతీ మాటలోనూ పాపము బైట పడే విధంగా 
   ఉండే లోకులను చూడగనే; ఇటువంటి పాపములలో పండితులైన ఇట్టివారు ఈ భూమిపై ఏ 
   విధముగా ప్రభవిస్తున్నారా  అని భావించి; అనేక పర్యాయములు నిన్ను సేవించి; నమస్కరించి;  
   మొదటగా లెక్కింపబడు ఈ దోషమును  నశింపఁ జేయుమని ప్రార్థింతునయ్యా! హృదయములలో 
   స్థిరుఁడవై రక్షించే ఓ వేణు గోపకా! నా మొర వినవా ఏమి?  

క:-కలుషంబులన్, పలుకు ప  -  ల్కుల లోపల పాప మొల్కు, లోకులను గనన్; 
   పలు మారు నే  కొలిచి; యీ   -  తొలి దోషము కూల్చమందుఁ దోయిలిడి హరీ! 5.
   భావము:-
   ఓ హరీ!  కల్మషములతో కూడి; మాటాడే ప్రతీ మాటలోనూ పాపము బైట పడే విధంగా ఉండే   
   లోకులను చూడగనే; అనేక పర్యాయములు నిన్ను సేవించి; నమస్కరించి;  మొదటగా 
   లెక్కింపబడు ఈ దోషమును నసింపఁ జేయుమని ప్రార్థింతునయ్యా! 

గీ:-పలుకు పల్కులలోపల పాప మొల్కు,   -  కలుష కోవిదు లెట్టుల కల్గు చుండ్రి ?
   కొలిచి; యీ తొలి దోషము కూల్చమందు!   -  వినవ! హృద్ స్థిత! రక్షక! వేణు గోప! 5. 
   భావము:-
   మాటాడే ప్రతీ మాటలోనూ పాపములొలికించే  కల్మష పండితులైన ఇట్టివారు ఈ భూమిపై ఏ  
   విధముగా ప్రభవిస్తున్నారా అని భావించి; నిన్ను సేవించి;  మొదటగా లెక్కింపఁబడు
   ఈ దోషమును నసింపఁ జేయుమని ప్రార్థింతునయ్యా!   హృదయములలో  స్థిరుడవై రక్షించే
   ఓ వేణు గోపుడా! నా మొర వినవా ఏమి?

ఉ:- నీ పద పద్మముల్, కనగ నేర దయామయ! కాంక్షతీర! ర
   క్షాపరుడా! కృపన్, సుగుణ గణ్యుడ! నిన్ మదిఁ జూడఁ జేసి, దే
   వా! పదిలమ్ముగా  నిలుపవా మది నెప్పుడు? నిత్య తేజ! మా
   ప్రాపు హరీ! సదా విజయ భావన కల్పక! వేణు గోపకా! 6.
   భావము:-
   దయామయుఁడవైన ఓ శ్రీహరీ! నీ పాద పద్మములను నాకోరిక తీరే విధంగా చూచుట
   తెలియనటువంటి వాఁడిని. మంచి గుణములను పరిగణించువాఁడా! రక్షణయే పరముగా
   కలవాఁడా! నిత్యమూ ప్రకాశించే మాకాధారమైన ఓ దేవా! విజయ భావనను కల్పించే
   ఓ వేణు గోపకా! నేను నిన్ను నా మనస్సులో చూచునట్లుగా కృపతో చేసి; నామదిలో ఎల్లప్పుడూ
   దృఢముగా నీ స్వరూపమును నిలుపవా?

క:- పద పద్మముల్, కనగ నే  -  ర! దయామయ! కాంక్షతీర! రక్షాపరుడా! 
   పదిలమ్ముగా  నిలుపవా   -  మది? నెప్పుడు నిత్య తేజ! మాప్రాపు హరీ! 6.
   భావము:-
   దయామయుఁడా! మా కాధారమైన ఓ శ్రీహరీ! నీ పాద పద్మములను నాకోరిక తీరే విధంగా
   చూచుటను తెలియనటువంటివాఁడిని. రక్షణయే పరముగా కలవాఁడా! నిత్యమూ ప్రకాశించే నా
   మదిలో ఎల్లప్పుడూ దృఢముగా  నీ స్వరూపమును నిలుపవా?

గీ:- కనగ నేర దయామయ! కాంక్షతీర!  -  సుగుణ గణ్యుడ! నిన్ మదిఁ జూడఁ జేసి,
   నిలుపవా మది? నెప్పుడు నిత్య తేజ!  -  విజయ భావన కల్పక! వేణు గోప! 6. 
   భావము:-
   దయామయుఁడా! విజయ భావనను కల్పించే ఓ వేణు గోపకా!  నాకోరిక తీరే విధంగా నిన్ను
   చూచుట తెలియనటువంటివాఁడిని. మంచి గుణములను పరిగణించువాఁడా! నిత్యమూ
   ప్రకాశించేవాఁడా!  నేను నిన్ను నా  మనస్సులో చూచునట్లుగా కృపతో చేసి; నామదిలో ఎల్లప్పుడూ
   నీ స్వరూపమును నిలుపవా?

ఉ:- శ్రీ గురు నామమే, వినుత  శ్రీధరు నామము విశ్వ రక్ష. ధా
   త్రీ గురుఁడే సదా కరుణఁ దీవన లిచ్చుచు కాచు చుండుఁ గా
   దే! గురుఁడే విధిన్ సుగుణ తేజ! రయంబున చొక్కి యుండు, స
   ద్యోగ! హరీ! మహా విపుల యోగ ప్రదీపక! వేణు గోపకా! 7. 
   భావము:-
   మంచి యోగము కలవాడవైన ఓ శ్రీహరీ!  గొప్ప విస్తారమైన యోగమునుత్తేజము చేయువాఁడవైన
   ఓ వేణు గోపకా! మంగళప్రదమైన  గురువు యొక్క పేరే లక్ష్మీపతివైన నీయొక్క పేరు సుమా!
   భూ లోకమునందుగల ఈ గురుఁడే విశ్వ రక్షకుఁడు.ఎల్లప్పుడూ దీవనలిస్తూ శిష్యులను
   కాపాడుచుండును కదా! గురువు ఏదో విధముగా మంచి గుణములు అనే తేజస్సులో వేగముగా
   పరవశించి యుండును.

క:- గురు నామమే, వినుత  శ్రీ  -  ధరు నామము! విశ్వ రక్ష. ధాత్రీ గురుఁడే! 
   గురుఁడే విధిన్ సుగుణ తే  -  జ రయంబున చొక్కి యుండు, సద్యోగ! హరీ! 7.
   భావము:-
   మంచి యోగము కలవాఁడవైన ఓ శ్రీహరీ! గురువు యొక్క పేరే లక్ష్మీపతివైన నీయొక్క పేరు
   సుమా! భూలోకమునందు గల ఈ గురుఁడే విశ్వ రక్షకుఁడు. గురువు ఏదో విధముగా
   మంచి గుణములు అనే తేజస్సులో వేగముగా పరవశించి యుండును.

గీ:- వినుత  శ్రీధరు నామము విశ్వ రక్ష. -  కరుణఁ దీవన లిచ్చుచు కాచు చుండుఁ 
   సుగుణ తేజ గణంబుల చొక్కి యుండు, -  విపుల యోగ ప్రదీపక! వేణు గోప! 7.
   భావము:-
   గొప్ప విస్తారమైన యోగమునుత్తేజము చేయువాఁడవైన ఓ వేణు గోపుఁడా పొగడఁ బడే   లక్ష్మీ
   ధరుని యొక్క  పేరే విశ్వ మునకు రక్ష. ఎల్లప్పుడూ దీవనలిస్తూ కాపాడుచుండును! మంచి
   గుణములు అనే తేజస్సులో వేగముగా పరవశించి యుండును కదా!

చ:- నను కనుమా! ప్రభూ! కృపను, నా కను పాపల తృష్ణ తీరగా
   నిను కనుచున్; సదా మదిని నీ గుణ చింతన మానకుండ కూ
   ర్మిని వినుచున్; మహా మహిత! మేదిని గావుమ! మా హరీశ ! తీ
   రున మనగన్. హరీ! విపుల రుగ్మ నివారక! వేణు గోపకా! 8 .
   ( ఇందు నాలుగు కందములు కలవు )
   భావము:-
   ఓ హరీ! సమస్తమైన రుగ్మతలను నివారించే ఓ వేణు గోపకా! ఓ స్వామీ! మా విష్ణు దేవుడా! చాలా
   గొప్ప వాడా!   నన్ను కృపతో చూడుము. నా కన్నుల కోరిక తీరే విధముగా నిన్ను చూచుచూ;
   ఎల్లప్పుడూ నీయొక్క  గుణములకు సంబంధించిన ఆలోచనను చేయుచు; ప్రేమతో వినుచూ; ఒక
   పద్ధతికి కట్టుబడి జీవించే విధముగాను చూచి; భూమిపై నన్ను కాపాడుము.

క:- కనుమా! ప్రభూ! కృపను, నా  -  కను పాపల తృష్ణ తీరగా నిను కనుచున్; 
   వినుచున్; మహా మహిత! మే  -  దిని గావుమ! మా హరీశ ! తీరున మనగన్. 8.(1)
   భావము:-
   చాలా గొప్ప వాఁడా! మా విష్ణు దేవా! నన్ను కృపతో చూడుము. నా కన్నుల కోరిక తీరే విధముగా
   నిన్ను చూచుచూ;  వినుచూ; ఒక పద్ధతికి కట్టుబడి జీవించే విధముగాను చూచి; భూమిపై
   నన్ను కాపాడుము.

క:- వినుచున్; మహా మహిత! మే  -  దిని గావుమ! మా హరీశ! తీరున మనగన్
   కనుమా! ప్రభూ! కృపను, నా  -  కను పాపల తృష్ణ తీర గానిను కనుచున్ 8.(2)

క:- కనుచున్; సదా మదిని నీ  -  గుణ చింతన మానకుండ కూర్మిని వినుచున్; 
   మనగన్. హరీ! విపుల రు  -  గ్మ నివారక! వేణు గోపకా! నను కనుమా! 8.(3) 
   భావము:-
   సమస్తమైన రుగ్మతలను పోకొట్టెడి వాడవైన ఓ వేణు గోపకుఁడా! నిన్ను చూస్తూ; నా మనస్సు
   ఎల్లప్పుడూ నీయొక్క గూణములను గూర్చి; ఆలోచించుచూ; వినుచూ; జీవించే విధముగా నన్ను
   చూచు చుండుమా!

క:- మనగన్. హరీ! విపుల రు  -  గ్మ నివారక! వేణు గోపకా!నను కనుమా!
   కనుచున్; సదా మదిని నీ  -  గుణ చింతన మానకుండ కూర్మిని వినుచున్. 8(4)

గీ:- కృపను, నా కను పాపల తృష్ణ తీర
   మదిని నీ గుణ చింతన మానకుండ
   మహిత! మేదిని గావుమ! మా హరీశ
   విపుల రుగ్మ నివారక! వేణు గోప! 8.
   భావము:-
   గొప్ప వాఁడవైన ఓ శ్రీహరి దేవా! సమస్తమైన రోగములను నివారించే వాఁడవైన ఓ వేణు
   గోపుఁడా! నా కను పాపల తృష్ణ తీరే విధముగా;  మనసున నీ గుణ చింతన
   మానకుండునట్లుగా; భూమిపై కృపతో కాపాడుము.

చ:- కల కనినట్లుగా మదిని గాంచి, నిరామయ! మంద భాగ్య జీ
   వుల పగిదిన్ మదోన్ మతిని; వోఢ నినున్ గన మాలి తేను. రా 
   జిల గననైతి నిన్ ,  గనగఁ జేసి ననున్ గృపఁ గాంచుమయ్య! శ్రీ
   ఫలద! హరీ! ప్రభూ! విపుల పాప నివారక! వేణు గోపకా! 9.
   భావము:-
   ఓ నిరామయుఁడా! విరివియైన పాపములను నివారించెడి ఓ వేణు గోపకుఁడా! మా జీవన రథ
   సారథివైన నిన్ను నా మనసులో కల కనిన విధముగా చూచి; మంద భాగ్య ప్రాణుల వలె గర్వపు
   మత్తుచే చూచుట  మానివేసితిని. నేను తేజరిల్లే విధముగా చూడనైతిని. మంగళ ప్రదములైన
   ఫలితములను కలుగఁ  జేయువాడవైన ఓ హరీ!   నిన్ను నేను చూచేటట్లు చేసి కృపతో చూడుము.

క:- కనినట్లుగా మదిని గాం  -  చి, నిరామయ! మంద భాగ్య జీవుల పగిదిన్ 
   గననైతి. నిన్ గనగఁ జే  -  సి ననున్ గృపఁ గాంచుమయ్య! శ్రీఫలద! హరీ! 9.
   భావము:-
   ఓ నిరామయుఁడా!  మంగళ ప్రదములైన ఫలితములను కలుగఁజేయువాఁడవైన ఓ హరీ!  మా
   జీవన రథ సారథివైన నిన్నుప్రత్యక్షముగా కనినట్లు నా మనసులో   చూచి; మంద భాగ్య ప్రాణుల
   వలె చూడనైతిని. నిన్ను నేను చూచేటట్లు చేసి కృపతో చూడుము.

గీ:- మదిని గాంచి, నిరామయ! మంద భాగ్య  -  మతిని; వోఢ నినున్ గన మాలి తేను.  
   గనగఁ జేసి ననున్ గృపఁ గాంచుమయ్య!  -  విపుల పాప నివారక! వేణు గోప! 9.
   భావము:-
   ఓ నిరామయుఁడా! విరివియైన పాపములను నివారించెడి ఓ వేణు గోపుఁడా! మా జీవన రథ
   సారథివైన నిన్ను  నా మనసులో చూచి; మంద భాగ్య ప్రాణుల వలె గర్వపు మత్తుచే చూచుట
   మానివేసితిని. నిన్ను నేను చూచేటట్లు చేసి కృపతో చూడుము.

ఉ:- ఓ జన వంద్య! నా కవిత నొప్పు నమేయ ప్రగణ్య భావముల్
   రాజిలుగా వుతన్. సుగుణ రక్షక! సద్గణ శోభవీవ కా
   గా; జనమందునన్ సకల కారణ మీవుర! సన్నుతాత్మ! రా !
   రాజ హరీ! నినున్ పిలువ; రావది యేమిర! వేణు గోపకా! 10.
   భావము:-
   జనులచే నమస్కరింపఁబడు ఓ వేణు గోపకుఁడా! నా కవితలో ఒప్పి యున్న అంతు లేని మిక్కిలి
   గణింపఁ దగిన నిన్ను గూర్చిన భావములు తేజరిలు గాక! మంచి గుణములను రక్షించువాఁడా!
   సద్గుణములలో గల శోభ నీవే అయి ఉండగా జనులలోని సమస్తమునకూ నీవే కారణము కదా!
   ప్రకాశించు వాడా! ఓ హరీ!  ఓ సన్నుతాత్మా! రమ్ము. నిన్ను నేను పిలుచు చుండగా రావేమి?

క:- జన వంద్య ! నా కవిత నొ  -  ప్పు నమేయ ప్ర గణ్య భావముల్ రాజిలుగా 
   జనమందునన్? సకల కా  -  రణ మీవుర! సన్నుతాత్మ! రా! రాజ హరీ! 10.
   భావము:-
   జనులచే నమస్కరింపఁ బడు వాఁడా! ప్రకాశించెడి వాఁడవైన ఓ హరీ!   నా కవితలో ఒప్పి యున్న
   అంతు లేని మిక్కిలి గణింపఁ దగిన నిన్ను గూర్చిన భావములు తేజరిలుఁ గాక!  జనులలోని
   సమస్తమునకూ నీవే కారణము ! ఓ సన్నుతాత్మా! రమ్ము! నిన్ను నేను పిలుచు చుండగా
   రావేమి?

గీ:- కవిత నొప్పు నమేయ ప్రగణ్య భావ  -  సుగుణ రక్షక! సద్గణ శోభవీవ 
   సకల కారణ మీవుర! సన్నుతాత్మ! -  పిలువ రావది యేమిర! వేణు గోప! 10.
   భావము:-
   ఓ వేణు గోపుఁడా! నా కవితలో ఒప్పి యున్న అంతు లేని మిక్కిలి గణింపఁ దగిన భావముగా
   కలవాఁడా! మంచి గుణములను రక్షించువాఁడా! సద్గుణములలో గల శోభ నీ వే అయి ఉన్నావు.
   ఈ సమస్తమునకూ నీవే కారణము కదా!  ఓ సన్నుతాత్మా! నిన్ను నేను పిలుచు చుండగా
   రావేమి?
( సశేషం )
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

No comments: