Friday, May 6, 2011

కాలేజీ గడియారమా పద్యాలు.కవి కీ.శే. భోగరాజు నారాయణ మూర్తి గారు.విజయనగరం(1889-1944)


ప్రత్యక్ష రాఘవము కావ్యకర్త ఐన కీ.శే. భోగరాజు నారాయణ మూర్తి గారు విజయనగర సంస్థానాస్థాన కవి. విజయనగరం మహారాజ కాలేజీ హైస్కూలులో తెలుగు పండితులుగా ఉండేవారు.
మహారాజ కాలేజీ గడియారం సరిగా పని చేయకపోవడంతో  వారానాడు వ్రాసిన పద్యాలివి
శా. తైలాభ్యంగన వాంఛ కల్గినదొ? వృద్ధత్వంబు సిద్దించుటో
నీలోనన్ జవసత్వముల్ తొలగెనో?నిక్కంబెరింగింప కీ
వేలా నిత్యము వక్రగామివయి మమ్మీలీల బాధింతువో
కాలేజీ గడియారమా! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా.  కాలంబెప్పుడు నొక్కరీతిని  చనంగా బోవదన్నీతి మీ
రాలోకింపు ” డటంచు తెల్పెదె యుపాధ్యాయాళికిన్?! నీతిశా-
స్త్రాలెన్నేనియు  మేమెరుంగుదుము నీడంబంబులన్ మానియో
కాలేజీ గడియారమా! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. ఆలోకింపగ మేము వేళ కిటు రాకాలస్యమౌచుంటకున్
మూలంబీవె యటంచు నెంచక నయమ్మున్ బెట్టు చీవాట్లకుం
బాలై మా యధికార్ల దృప్తుల నొనర్పం జాల కున్నారమో
కాలేజీ గడియారమా! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. ఏలా జూపెదు తప్పు వేళలను నీవీలీల ? నీ వేళనే
వేళం జూపక మౌసమూను మని మా విజ్ఞప్తి ! మాకున్న వా-
చీలా ధ్వంసము కాక యుండు! బయిగా చీవాట్లు లేకుండు ! నో
కాలేజీ గడియారమా! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. కాలజ్ఞుల్ గ్రహతారకాది గతులన్ గన్‌పెట్టి వాక్రుచ్ఛి యే
కాలంబందును నీగతి క్రమములన్ గన్‌పట్టగాలేక, శా-
స్త్రాలెల్లం దిరుగంగవేయుచు బ్రయాసంబొందుచున్నార లో
కాలేజీ గడియారమా! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. నీ లీలల్ మరి నీ గతిక్రమములున్, నిత్యంబు వీక్షింపగా
మాలో కల్గిన సంశయంబు తొలగింపన్నిన్ను ప్రార్థించెదన్
వాలాయంబుగ నీకు వావికల గంటస్తంభమేమౌనొ ? యో
కాలేజీ గడియారమా ! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. పోలంగా దొలినాడె నీదు గమనంబున్ బెట్టుకొన్నట్టి వా-
చీలం జూచుచు వేళ యున్నదని నిశ్చింతం బయల్దేరి రా
నాలో నక్కట సంతకాల కడ ప్రత్యక్షంబు లేట్మార్కుతో
కాలేజీ గడియారమా ! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. ఆలిందూలుచు, కోటగంట పది పైనయ్యెంగదాయంచు, చే
గాలంగా దిని, వేగ ప్రేవులు తెగంగా వచ్చి నిన్ జూచినన్
నీలోనన్ పదియైన గాదుకద, మా నిర్భాగ్యమేమందుమో
కాలేజీ గడియారమా ! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. ఆలోకించిన మందగామి వగుదీవప్డప్పుడుద్వేగమౌ
కేళిన్ సల్పెదొకొక్క యప్పుడిది నీ ” కీ ” లోపమో?! తైల మం-
దే లోపంబొకొ? మాదు జాతకములందే లోపమో తెల్పుమా!
కాలేజీ గడియారమా ! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. నీ  లీలాగమన ప్రభావములు వర్ణింపంగ నా శక్యమే?
లోలత్వంబున నీవు మమ్మమెరికాలో జేర్చి యూరోపు ఖం-
డాలం ద్రిప్పి స్వదేశమందు దిగ బెట్టంగల్గు చున్నావహో
కాలేజీ గడియారమా ! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. పోలన్ సృష్టిని దేహధారులకు నెప్డున్ లేని స్వాతంత్ర్యముల్
మాలో కల్గునె? యెప్పుడే కరణి రామస్వామి నంద్రిప్పునో
యాలీలం జనుచుందు ” నందు విది హాస్యంబో నిజంబో కదా !
కాలేజీ గడియారమా ! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
శా. ఏలం గల్గితి వింత కాలమును మమ్మేకాత పత్రంబుగా
జాలున్నీవిక పింఛినీ గొనుము, తత్సందర్భమందేము చం-
దాలం గూర్చి యొనర్తుముత్సవము నుత్సాహంబుతో నీకు నో
కాలేజీ గడియారమా ! గమన వక్రత్వంబు వర్జింపుమా!
ఎంత అలవోకగా ఎంతటి అద్భుతమైన పద్యాలు రచించే శక్తి ఆనాటి కవులకెంతగా ఉండేదో చెప్పడానికి ఈ మహా కవి భోగరాజు నారాయణమూర్తి గారు రచించిన  పై పద్యాలే తెలియ జేస్తున్నాయి.
వీరు రచించిన ప్రత్యక్ష రాఘవము కావ్యము కూడా చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని ఇంతకు పూర్వం మనం ఆంధ్రామృతంలో ఉంచిన రామదాసు పద్యాలు చదివితే తెలుస్తుంది.
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

No comments: